Türiyenin Farklı Bölgelerinde Kurulacak Fotovoltaik Santrallerin Teknik & Ekonomik Açıdan İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Eyigün, Sevnur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Sürdürülebilir enerji, enerji üretiminde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının artırılması, enerji verimliliğinin sağlanması ve karbondioksit salınımlarının azaltılması ile sağlanabilir. 1979 petrol krizinden sonra enerji arz güvenliği konusu ön plana çıkmıştır. Bu yapıda enerji kaynaklarının güvenliği, enerji piyasasında rekabetin sağlanması ve çevrenin korunması yer almaktadır. Ülkemizde her geçen gün enerji ihtiyacı artan bir seyir göstermektedir. Bunun yanında gün geçtikçe fosil kaynaklı yakıtlar hem tükenmekte, hem de fiyatları sürekli artan bir eğilim göstermektedir. ? Asıl enerji fosil yakıttır? anlayışı artık bitmiştir. Ülkemizde elektrik üretiminde doğalgaza bağımlılığımız düşünüldüğünde, elektrik enerjisi üretimimizin dışa bağımlılıktan kurtarılarak talebin kesintisiz, güvenilir ve düşük maliyetlerle karşılanması, kaynak çeşitlendirmesine giderek arz güvenliğinin sağlanmasıyla mümkün olabilecektir. Devletler sürdürülebilir bir çevre yönetimi ile enerji kaynaklarında dışa bağımlılığı önlemek ve kaynak çeşitliliği oluşturmak için yenilenebilir enerji kaynaklarına haklı bir yöneliş göstermişlerdir. Artan talep ve enerji ihtiyacının karşılanması için, kurulması hedeflenen fotovoltaik santrallerinin tüm hazırlıkları ayrıntılı olarak yapılmalı ve bu santrallerin kurulumu için yapılan fizibilite çalışmaları da çok hassas hesaplamalar yapılarak sonuçlandırılmalıdır. Bu çalışmada Meteonorm 1996-2005 meteoroloji dataları kullanılarak PVsyst programına aktarılmıştır. Türkiye'nin 7 farklı bölgesinde farklı modul teknolojileri ve farklı Evirici konseptleri ile aynı boyuttaki fotovoltaik santrallerin verimlilikleri ve kWh üretim maliyetleri karşılaştırılmıştır.
Sustainable energy means increasing the share of renewable energy production, energy efficiency and ensuring the reduction of carbon dioxide emissions. After 1979 oil crisis, the importance of protecting the security of energy supplies was highlighted. This structure includes the security of energy supply, ensuring competition in energy markets and environmental protection. Turkey shows increasing trend of energy demand. Day by day fossil fuel sources decline and the price is showing an increasing trend. "Primary energy is fossil fuel energy" approach is now over. To overcome natural gas dependence, reliable and low cost sources should be put in use. To achive supply security resource diversification sould be increased. Goverments to avoid dependence on foreign sources, create a diversity of energy resources and of renewable energy sources with sustainable environmental management methods. To meet the increasing demand and energy requirements, the targeted photovoltaic power plants preparations should be made with detailed feasibility studies and very accurate calculations. In this study, Metonorm meteorological data from 1996 to 2005 was transferred to PVsyst program. In seven different regions of Turkey efficiency and kwh production costs compared by using same size of the photovoltaic power plant with different modules technologies and different evirici concepts.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2009
Anahtar kelimeler
Enerji, Energy
Alıntı