Su Sisi Yangın Söndürme Sistemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bayındır, Selçuk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Halon kökenli ve CO2 gazlı söndürme sistemlerine alternatif olarak 90’lı yıllarda ortaya çıkan su sisi söndürme sistemleri incelenmiştir. Su sisi çok küçük su tanecikleri anlamına gelmektedir. Hala gelişme aşamasında olan bu sistemin zaman içinde nasıl ve neden önem kazandığı, diğer söndürme sistemlerinden farklılıkları, uygulama alanları ve türleri, sistemin kendine has ekipmanları ve hidrolik hesap yöntemleri açıklanmaya çalışılmıştır. Oluşturulan matematiksel modelleme ile değişik yangın senaryoları altında sistem dizaynı gerçekleştirilmeye çalışılmış ve hangi söndürme mekanizmasının etkili olduğu araştırılmıştır. Söndürme işlemi sırasında oksijenin seyreltilmesi baskın rol oynamıştır. Değişik yangın türlerinde oksijen konsantrasyonunu yanmayı devam ettirecek değerlerin altına düşürmek ana hedef olmuştur. Bunu sağlayacak su taneciği büyüklüğü ve su yoğunluk değerleri aranmıştır. Mahal parametreleri ile oynayarak oksijen konsantrasyonundaki değişimler incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar literatür araştırmalarında geçen deneysel sonuçlarla karşılaştırılmış ve modelin geçerliliği tartışılmıştır.
In this study, water mist fire protection systems, which have been replaced as an alternative to Halon based and CO2 extinguishing systems since 1990, are investigated. Water mist means very fine water sprays. Water mist systems are still under development and their dramatic increase in popularity by the time, differences with respect to other extinguishing systems, application areas and types, system equipment and hydraulic calculation procedures are mentioned. Design of systems under different fire scenarios are tried to be performed with the mathematical model developed in this study and types of extinguishing mechanism which have become dominant during control of fire are searched. During extinguishing oxygen depletion is the major factor for controlling the fire. To decrease oxygen concentration below values that can sustain combustion has become main goal. Optimum water droplet sizes and water densities that can achieve this goal are investigated. Variations in oxygen concentration are examined by changing the compartment parameters. Results are compared with the data available in the literature in order to discuss the validity of the mathematical model
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Su sisi, Oksijen konsantrasyonu, Halon bazlı söndürme sistemleri, Water mist, Oxygen concentration, Halon based extinguishing systems
Alıntı