Gaz Enjeksiyon Ve Elementel Karbon İlavesi Yöntemleri İle Tic Takviyeli Alüminyum Matrisli Kompozit Üretimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kerti, Işıl Çeviker
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Al-Ti ön alaşımı kullanılarak TiC takviyeli alüminyum matriksli kompozit malzemenin üretimi gerçekleştirilmiştir. Diğer klasik kompozit üretim proseslerine göre üstün yanları bulunan, takviye fazın ergiyik metal içerisinde çekirdeklendirildiği yöntemlerden gaz enjeksiyon ve elementel karbon ilavesi üretim yöntemleri olarak seçilmiştir. Al+%3Ti alaşımında 12000C sıcaklık, 0.4 l/dak. gaz akış hızında 120 dakikalık reaksiyon süresi sonucu elde edilen üründe yapı içerisinde Al3Ti iğneciklerinin tamamen yok olduğu ve boyutu ~1 μm olan TiC partiküllerinin bulunduğu saptanmıştır. Al+%4Ti, Al+%5Ti ve Al+%6Ti alaşımlarında yapılan inceleme sonucunda 13000C sıcaklıkta , %30 fazla karbon ilavesinde ve 15 dak. lık bekleme süresinde Al3Ti fazının tamamının ~1 μm ve altı boyuta sahip TiC e dönüştüğü tesbit edilmiştir.
Abstract: In this study, TiC reinforced aluminium matrix composite material was produced by using Al-Ti master alloy. Gas injection and elemental carbon methods are used in preference to other classical composite production methods among the in-situ production processes. In the Al+%3Ti alloy, Al3Ti needles disappeared an TiC particles were observed at the end of 120 sec reaction time at 12000C reaction temperature and at 0.4 l/sec flow rate. At the end of the investigation with Al+%4Ti, Al+%5Ti and Al+%6Ti alloys conducted at 13000C with 30% extra carbon addition Al3Ti phase was completely chanced to TiC with grain size 1 μm or below.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Kompozit, Metal Matrisli Kompozitler, Alüminyum Matrisli Kompozitler, Composites, Metal Matrix Composites, Aluminium Matrix Composites
Alıntı