Üç Fazlı Sinüsoidal Sistemlerde Dengesiz Güç Ölçümü

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-25
Yazarlar
Çaparoğlu, Ufuk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, üç fazlı sinüsoidal, üç telli ve dört telli enerji sistemlerinde dengesiz gücün hesaplanmasına ilişkin IEEE standartları tanıtılmıştır. Buna ilaveten ani güçte dengesizlik durumunda meydana gelen ve sistem frekansının iki katı frekansta salınım yapan osilasyonların genliklerinin hesaplanmasına ilişkin bir algoritma tanıtılmış ve IEEE standartlarında verilen dengesizlik hesabı ile ilişkisi teorik olarak incelenmiştir. Üç telli durumda ani güçte meydana gelen osilasyonların genliğinin standartlarda belirtilen dengesiz güce eşit olduğu ancak dört telli durumda eşit olmadığı gözlemlenerek, alternatif algoritma geliştirilerek dört telli durumları da kapsayacak hale getirilmiştir. Her iki algoritmanın sonuçları benzetim çalışmaları yapılarak elde edilmiş ve birbirine eşit çıktığı görülmüştür. Gerçek bir sistem laboratuvar ortamında kurularak, sistemde arıza olmadan önce ve olduktan sonra alınan verilerle sonuçlar elde edilmiş ve geliştirilen algoritmanın standartlarda belirtilen dengesiz güç büyüklüğünü birebir verdiği görülmüştür.
In this study, IEEE standarts are introduced which are used to calculate unbalance power in three phase three and four wired systems under sinusoidal conditions. Additionally, an algorithm is introduced which is calculating the amplitude of the oscillations with the double of system frequency on the instantaneous power in unbalance conditions and its relation with the unbalance power calculations given in IEEE standarts is theorically analyzed. The amplitude of the oscillations are equal to unbalance power in three phase conditions however it is not equal to unbalance power in four wired systems. The algorithm which is alternating to IEEE standarts is upgraded and afterwards simulation studies shown that unbalance power quantity is equal for both algorithms. A real system is established on a laboratory environment and inputs are taken from a stable system and from a faulted system. Upgraded algorithm and IEEE standarts are calculated the same amount of unbalanced power in both conditions.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
dengesiz güç, unbalanced power
Alıntı