Yabancı İyonların Struvit Çöktürmesi Kinetiği Üzerine Etkilerinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Atalay, Zeynep
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Struvit kristalizasyonu arıtma tesislerinde neden olduğu problemler sebebiyle 1960’lı yıllardan itibaren araştırılmaktadır. Araştırmalar sırasında yüksek konsantrasyonlarda azot ve fosfor içeren atıksu ve arıtma çamurlarından struvit kristalizasyonu ile nutrient gideriminin de sağlanabildiği ortaya konmuştur. Bu nedenlerle struvit kristalizasyon kinetikleri ve kinetiğe etki eden parametrelerin belirlenmesi önem taşımaktadır. Struvit kristalizasyonun gerçekleşmesi için ilk olarak aşırı doygunluk sağlanmalıdır. Düşük aşırı doygunluğun olması durumunda ortamda organik, inorganik yabancı anyon ve/veya katyonların varlığı da struvit kristalizasyonunu etkileyebilmektedir. Yürütülen bu çalışmada aşırı doygunluğun ve ortamdaki yabancı iyonların struvit endüksiyon periyodu ve kristal büyümesi üzerine olan etkileri araştırılmıştır. Çalışma sonucunda artan aşırı doygunluk ile endüksiyon periyodunun kısaldığı, struvit kristal büyümesinin ise arttığı gözlenmiştir. Ortamdaki yabancı iyona bağlı olarak struvit endüksiyon periyodunda artış, kristal büyümede de azalma belirlenmiştir. Farklı yabancı iyonların, farklı oranlarda etki ettiği aynı yabancı iyonun değişik dozajlarda ilave edilmesi durumunda gözlenen etkilerin değişim gösterdiği tespit edilmiştir.
Struvite crystallisation has been investigated since 1960s because of causing problems in treatment plant. While investigations, it was found that struvite crystallization could be used for removal of nutrients from wastewater and treatment sludge which contain high concentration of nitrogen and phosphorus. Because of these reasons a determination of kinetics of struvite crystallization and parameters affecting the kinetics takes an important role. Supersaturation must be provided at the first stage. At a low supersaturation level, foreign ion effect must be taken account. In this study effects of supersaturation and foreign ion on induction period and crystal growth of struvite were searched. In this study, decreasing in induction period and increasing in crystal growth of struvite with increased supersaturation concentrations were observed. It was found that foreign ion caused increasing in induction period and decreasing in crystal growth. Struvite induction period and crystal growth were affected at the different level by different foreign ion. While using same foreign ion but in the different concentration did not showed same effects on induction period and crystal growth.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
kristalizasyon, struvit, aşırı doygunluk, yabancı iyonlar, crystallisation, struvite, supersaturation, foreign ion
Alıntı