Yol Aydınlatması Otomasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Büyükkınacı, Burcu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Standart yol aydınlatması sistemleri genellikle zaman ayarlı ya da foto elektrik kontroller ile anahtarlanmakta ve tesis edilmiş lambalar gün ışığı bulunmayan saatlerde sürekli aynı güçte çalışarak aynı ışık akısını vermektedirler. Diğer yandan yoldaki trafik ya da meteorolojik koşullarda zamana bağlı değişimler olmakta ve bu durumda yol üzerinde ihtiyaç duyulan parıltı düzeyi değişebilmektedir. Yol üzerinde o anda ihtiyaç olmadığı halde, fazla aydınlatma yapmak enerjinin de boşa harcanması anlamına gelmektedir. Yol aydınlatması otomasyon sistemleri sayesinde, trafik yoğunluğunda, farklı meteorolojik koşullarda, kazalar gibi beklenmeyen durumlarda lambaların ışık akısını arttırıp azaltarak kalite kriterlerinden ödün vermeden, yol üzerinde o anki koşullara uygun parıltı düzeyi sağlanmaktadır. Aynı zamanda otomasyon sistemi sayesinde lamba durumları izlenebilmekte böylece daha iyi hizmet verilerek, bakım masraflarının azaltılabilmesi de olanaklı olmaktadır. Son yıllarda çeşitli ülkelerde yol aydınlatması otomasyonu ile ilgili örnek projeler hayata geçirilmektedir. Bu sistemlerin kurulmasıyla yol aydınlatması amaçlı enerji tüketimlerinde % 30 - % 40 oranlarında azalmalar sağlanabilmiştir. Bu çalışmada, öncelikle yol aydınlatması otomasyonu sistemlerinin yapısı incelenerek çeşitli ülkelerde bu konuda yürütülen projeler hakkında bilgi verilmiştir. Türkiye için İstanbul'da şehir içindeki örnek bir yol üzerinde otomasyon sistemi kurulmadan önce tüketilen elektrik enerjisi miktarı ile aynı yol üzerinde uygun bir strateji geliştirilerek yapılacak loşlaştırma sonucunda tüketilen enerji miktarları karşılaştırılarak, elde edilecek enerji tasarruf oranı belirlenmiştir. Böyle bir sistemin kurulması halinde gerekli yatırım masrafı ve geri ödeme süresi de hesaplanmıştır. Bu çalışma ile ileride yapılabilecek yol aydınlatması otomasyon uygulamaları için bir örnek oluşturulması amaçlanmaktadır.
Traditional road lighting systems are usually swiched on/off by photocells or timers, and during dark hours lamps are burning at full power giving the highest luminous flux values. By the other hand, traffic density or meteorological conditions may change in time, which brings a necessity of different levels of lumination on the road surface. Determining an excessive level of lumination when not necessary, also means some waste of energy. Without giving up road lighting quality criteria, it is only possible to achieve the required level of lumination, by following the changes in traffic volume, meteorological conditions and unexpected situations like accidents on the road and the conditions on the road and adjusting the luminous flux value of the lamps with an automation system. It is also possible to monitor lamp status to give a better service and reduce the maintanence costs. Recently, many countries implement pilot projects for road lighting automation systems. By the installation of these systems energy savings up to %30 - %40 are said to be achieved. In this study, first the system structure is checked over and field applications in different countries are described briefly. In Turkey, on a sample road in Istanbul energy costs are calculated for both a standart lighting installation and a lighting installation with an automation system for dimming the lamps. The installation costs of the automation system and payback period are also calculated. In this study, it is intended to constitute a reference for future projects.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2008
Anahtar kelimeler
Enerji tasarrufu, Otomasyon, Yol aydınlatması, Energy saving, Automation, Road lighting
Alıntı