Betonarme Binaların Güçlendirilmesinde Farklı Perde Yüksekliklerinin Kullanılması Ve Etkisinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Sunel, Gürler
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Yüksek lisans tezi olarak sunulan bu çalışmada betonarme yapıların onarım ve güçlendirmesi ele alınmış ve bir güçlendirme uygulaması yapılmıştır. İlk olarak onarım ve güçlendirme konusuna giriş yapılmış, onarım ve güçlendirmeye ihtiyaç duyma sebepleri ve 1975 Deprem Yönetmeliği ile 1998 Deprem Yönetmeliği arasındaki farklara kısaca değinilmiştir. İkinci bölümde betonarme binalarda onarım ve güçlendirme öncesinde mevcut durumun değerlendirilmesi, deprem güvenliğinin belirlenmesi ve güçlendirme projesinin ilkelerinin belirlenmesi konularında bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde betonarme yapılarda taşıyıcı ve taşıyıcı olmayan yapı elemanlarındaki çatlak ve hasar biçimleri ile sebeplerinden bahsedilmiştir. Dördüncü bölümde onarım ve güçlendirme malzemeleri, taşıyıcı sistem elemanlarının güçlendirme yöntemleri ve taşıyıcı sistemin yeni elemanlarla güçlendirilmesi konuları açıklanmıştır. Beşinci bölümde güçlendirme uygulaması olarak 1975 Deprem Yönetmeliğine göre projelendirilip inşa edilmiş sekiz katlı bir betonarme yapı 1998 Deprem Yönetmeliğine göre incelenmiştir. 1998 Deprem Yönetmeliğine göre güvenliği yetersiz olan bina, yeni perde elemanların taşıyıcı sisteme eklenmesi ile güçlendirilmiştir. Ayrıca takviye perdelerinin yüksekliklerine bağlı olarak periyot, perde taban momentleri, perde üzerinde kalan kolonlarda kesit tesirlerinin değişimleri tablo ve şekiller ile açıklanmış, bina için gerekli perde yüksekliği belirlenmiştir.
In this study, which is submitted as a master thesis, repair and strengthening of reinforced concrete buildings is reviewed and a strengthening application is practised. Firstly, an introduction to the topics of repairing and strengthening is given, the reason for repair and strengthening and the basic differences between seismic code of 1975 and seismic code of 1998 are briefly referred. In the second part, evaluation of existing condition, determination of earthquake reliance and principles of strengthening project for reinforced concrete buildings are given. In the third part, cracks and crushes arising in structural and non-structural elements of reinforced concrete buildings and on that by what causes those emerged are discussed. In the fourth part, the materials used for repair and strengthening, the strengthening methods for bearing structural elements and strengthening of the system by adding new bearing elements are explained. In the fifth part, as an application an eight-storey reinforced concrete building designed according to seismic code of 1975 is anlysed according to seismic code of 1998. The building is found not seismicillay safe according to seismic code of 1998, is strengthened with additional shear walls. In addition the variation in periods, bending moments at the bases of shear walls, shear forces and bending moments at the columns located on the shear walls are presented in tables and figures, the sufficient shear wall height for the building is determined.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Betonarme bina, Güçlendirme yöntemleri, Betonarme perde, Concrete building, Strengthening methods, Shear walls
Alıntı