Cila Ramatlarından Soy Metal Geri Kazanımında İnfrared Piroliz Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-18
Yazarlar
Ağırcan, Hasret
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kuyumculuk sektöründe oluşan cila ramatları atıkları içerisindeki organik bileşiklerin eliminasyonu için, ön iyileştirme prosesi olarak piroliz, ısıtma sistemi olarak da infrared teknolojisi çalışmıştır. Cila ramatları geleneksel olarak yakılmakta ve yakma sırasında oluşan kontrolsüz alevler, ramat içerisindeki mikrometrik boyuttaki değerli metal parçacıklarını bacaya taşıyarak, tozlaşmaya yani metal kaybına neden olmaktadır. Yakmaya alternatif olan piroliz yöntemiyle, kütle oksijensiz ortamda termal bozunmaya uğratılarak organik bileşenler uzaklaştırılmıştır. Piroliz prosesi için sıcaklık, süre ve süpürücü gaz etkileri incelenmiştir. Sürekli tartım sistemi dizayn edilerek, kütlenin sabit tartıma ulaştığı süre ve piroliz veriminin yüksek olduğu sıcaklık tespit edilmiştir. Klasik ısıtma sistemlerinde enerjinin verimli kullanılamaması ve fırın içerisindeki havanın ısınmasıyla, istenmeyen ikincil reaksiyonların oluşması dezavantajlarından dolayı infared fırın tasarımı yapılarak, infrared piroliz gerçekleştirilmiştir. Ġnfared fırında, süre parametresini incelemek için piroliz deneyleri yapılarak, elektrik direnç fırınına göre reaksiyonun daha kısa sürede gerçekleştiği belirlenmiştir. Ġnfrared fırının baca gazı çıkış bölgesinde yapılan gümüş analizinde gümüşe rastlanmamış, tozlaşmanın önlendiği görülmüştür.
In this study, , pyrolysis of polishing dust pre-treatment thermal method by infrared radition has been aimed to remove organic components in waste. In traditional method, polishing dust wastes are burned. During the burning naked flames occurs and very small metal particles are carried out by them to stack. As alternative method to combustion, thermal decomposition of wastes have been realised in absence of oxygen to prevent dusting. Effects of temperature, time and sweeping gas have been investigated for yield of pyrolysis. With continuous weighing system, the time is defined when mass reached fixed value, optimum temperature have been determined too in this process. In usual heating system, energy can’t be used grateful and besides undesirable secondary reactions happens because of hot air in furnace chamber. İnfrared furnace has been designed and infrared pyrolysis has been researched. Pyrolysis experiments have been done to scan time parameter and it is determined that pyrolysis occurred in shorter time in infrared furnace according to electric resistance furnace. Silver analyse is done at infrared furnace stack outlet and silver isn’t found, so it is noticed that dusting is prevented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Cila ramatı, piroliz, infrared, Polishing dust waste, pyrolysis, infrared radition
Alıntı