Polipirol-poli(akrilonitril-ko-vinil Asetat) Kompozit İnce Film Ve Nanolif Oluşumu Ve Karakterizasyonu

dc.contributor.advisor Kalaoğlu, Fatma tr_TR
dc.contributor.author Çetiner, Suat tr_TR
dc.contributor.department Tekstil Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Textile Engineering en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-05-30 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-10T11:19:00Z
dc.date.available 2015-06-10T11:19:00Z
dc.date.issued 2011-06-06 tr_TR
dc.description (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu çalışma iki bölüme ayrılır. Bu bölümler; elektriksel iletken tekstil yapılarının antistatik, elektrostatik boşalma ve elektromanyetik kalkanlama uygulamaları için polimerik nanokompozitlerin sentezini kapsar. İlk bölümde, akrilonitril (AN) serbest radikalik polimerizasyonu, Ce(IV)-okzalik asit redoks başlatıcı sistemi varlığında sulu ortamda gerçekleştirilmiş ve poliakrilonitril (PAN) matriksinde pirol (Py), N-Metil pirol (NMPy) ve N-Fenil Pirol (NPhPy) yükseltgen polimerizasyonu ile kompozit filmler hazırlanmıştır. Polipirol (PPy) türevi konsantrasyonunun polimerik film özellikleri üzerindeki etkisi araştırılmıştır. Sıcaklık ve frekansın dielektrik/elektriksel özellikleri üzerindeki etkisi, 0.05 Hz − 10 MHz frekans ve 0 oC − 250 oC sıcaklık aralığında incelenmiştir. PPy konsantrasyonun artışıyla iletkenlik, dielektrik sabiti ve dielektrik kaybı değerleri artmıştır. İletkenliğin frekans ve sıcaklık ile artışı, yük taşıyıcılarının hareket kabiliyetinin artması sebebiyledir. Kompozit yapıdaki dipoller serbest hale gelir ve uygulanan elektrik alana cevap verir; bu yüzden polarizasyon ve dielektrik sabiti artar. İkinci bölümde, akrilonitril (AN) - vinil asetat (VAc) serbest radikalik kopolimerizasyonu Ce(IV) başlatıcısı kullanılarak dodesil benzen sülfonik asitin sodyum tuzu (DBSA) varlığında sulu ortamda gerçekleştirilmiştir. Kompozit filmler ve nanolifler, Py’nin P(AN-ko-VAc) matriksinde Ce(IV) ile polimerleştirilmesi ile üretilmiştir. SEM görüntüleri, nanolif çaplarının PPy miktarına bağlı olduğunu göstermiştir. Ortalama nanolif çapları PPy konsantrasyonunun artışıyla azalmıştır. FTIR-ATR spektrofotometrik analizi ile PPy’nin CH düzlem içi titreşim (1318 cm-1) pikine işaret eden yeni bir absorpsiyon bandı gözlenmiştir. CN halka gerilme titreşim pikinin (1451 cm-1) absorbans değerlerinde artış tespit edilmiştir. Nitril (CN) gruplarına ilave olarak karbonil (C=O) grupları pirolün katyonik grupları ile olan etkileşimlerinde çok önemli bir rol oynamıştır. PAN’a kıyasla P(AN-ko-VAc) kompozit filmlerindeki iletkenlik, karbonil grubunun kısmi negatif yükleri nedeniyle artmıştır. Elektrik modül verileri, kompozitlerde daha iyi dielektrik relaksasyon davranışı sağlamıştır. P(AN-ko-VAc)-PPy kompozitlerinin AFM görüntüleri, pirolün P(AN-ko-VAc) matriksinde polimerleşmesiyle farklı boyutlarda PPy taneciklerinin oluştuğunu göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract This study is divided into two parts. They cover to synthesis of polymeric nanocomposites for antistatic, electrostatic discharge and electromagnetic interference shielding applications of electrically conductive textile structures. In the first part, free radical polymerization of acrylonitrile (AN) was performed in the presence of Ce(IV) – oxalic acid (OA) redox initiator system in the aqueous medium and composite films were prepared in polyacrylonitrile (PAN) matrix by oxidative polymerization of pyrrole (Py), N-methyl pyrrole (NMPy) and N-phenyl pyrrole (NPhPy). The effect of polypyrrole (PPy) derivative concentration was investigated on the composite film properties. The effect of frequency and temperature on the dielectric/electrical properties was examined in the frequency range between 0.05 Hz and 10 MHz, and in the temperature range between 0 oC and 250 oC. Conductivity, dielectric constant and dielectric loss values increased with the increase of PPy concentration. The increase of conductivity with temperature and frequency is due to increase of the mobility of charge carriers. The dipoles become free and respond to the applied electric field in composite structure; thus, the polarization and dielectric constant increase. In the second part, free radical copolymerization of acrylonitrile (AN) - vinyl acetate (VAc) was performed by using Ce(IV) initiator in the presence of dodecyl benzene sulfonic acid sodium salt (DBSA) in the aqueous medium. Composite films and nanofibers were produced by polymerization of Py with Ce(IV) on P(AN-co-VAc) matrix. SEM images showed that diameter of nanofibers was dependent on PPy content. The average nanofiber diameters reduced with increasing PPy concentration. A new absorption band was observed corresponding to the CH in plane vibration peak (1318 cm-1) of PPy by FTIR-ATR spectrophotometric analysis. An increase was determined in the absorbance values of CN ring stretching vibration (1451 cm-1). In addition to nitrile (CN) groups, the carbonyl (C=O) groups played a significant role on the interactions with cationic sites of Py. Conductivity increased due to carbonyl group’s partial negative charges in P(AN-co-VAc) composite films compared to PAN. The electric modulus datas ensured the better dielectric relaxation behavior on the composites. The AFM images of the P(AN-co-VAc)-PPy composites showed that different sized PPy grains were occured by the polymerization of pyrrole on P(AN-co-VAc) matrix. en_US
dc.description.degree Doktora en_US
dc.description.degree PhD tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/4645
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject P(AN-ko-VAc) tr_TR
dc.subject polipirol tr_TR
dc.subject kompozit film tr_TR
dc.subject nanolif tr_TR
dc.subject elektro çekim tr_TR
dc.subject iletken tekstiller tr_TR
dc.subject P(AN-co-VAc) en_US
dc.subject polypyrrole en_US
dc.subject composite film en_US
dc.subject nanofiber en_US
dc.subject electrospinning en_US
dc.subject conductive textiles en_US
dc.title Polipirol-poli(akrilonitril-ko-vinil Asetat) Kompozit İnce Film Ve Nanolif Oluşumu Ve Karakterizasyonu tr_TR
dc.title.alternative Formation And Characterization Of Polypyrrolepoly( Acrylonitrile-co-vinyl Acetate) Composite Thin Film And Nanofiber en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11536.pdf
Boyut:
21.41 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama