Filtrasyonla Demir Giderimi İle Partikül Sayı Ve Büyüklüğü Arasındaki İlişkinin Araştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-11-19
Yazarlar
Doğan, Nimet Bengü
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Farklı konsantrasyonlarda (0.5 mg/L, 1mg/L, 1.5 mg/L, 2.5 mg/L, 5 mg/L) sentetik olarak hazırlanmış Fe-II içeren suların havadaki oksijenle okside edilerek, kum ve çift tabakalı (kum + antrasit) filtrelerden süzüldükten sonra çıkış suyundaki Fe-III partiküllerinin sayı ve büyüklükleri arasında ilişki bulunup bulunmadığının deneysel olarak araştırılmasıdır. Deneylerin gerçekleştirilmesi amacıyla, oksidasyon ünitesi, hızlı karıştırma, yumaklaştırma, çökeltme ve filtrasyon ünitelerinden oluşan pilot bir tesis kurulmuştur. İki adet Filtre kolonuyla çalışılmıştır. Filtre kolonlarında “kum” ve “kum+antrasit” malzeme kullanılmıştır. Deney sırasında, musluk suyu, oksidant olarak ta havadaki O2 tercih edilmiştir Her bir deneyde, pilot tesis 9 saat sürekli çalıştırılmaktadır. Oksidasyon tankı çıkışı, filtre girişi, filtre boyunca ve filtre çıkışından alınan numunelerdeki demir türlerine ait konsantrasyonlar, atomik absorbsiyon spektrofotometresi ile ölçülmüştür. On-line cihazlar ile ORP, iletkenlik, pH, sıcaklık, Ç.O, bulanıklık, partikül sayı ve boyutu gibi parametrelerin değişimleri izlenmiştir. Çalışma sonucunda, Giriş Fe-II konsantrasyonu ile Filtre Çıkışı’ndaki partikül boyut ve sayısı arasında kesin bir sonuç bulunamamıştır. Fe-II bulanıklık gideriminde kum filtrenin “kum+antrasit” filtreden daha etkili olduğu görülmüştür. Kum filtre çıkışındaki partikül sayı ve büyüklüğünün “kum+antrasit” filtreden daha küçük olduğu belirlenmiştir. Düşük konsantrasyonlardaki demiri gidermenin, yüksek konsantrasyonlara göre çok daha zor olduğu görülmüştür.
In this study, After synthetic water different concentrations (0.5 mg/L, 1mg/L, 1.5 mg/L, 2.5 mg/L, 5 mg/L) containing Fe-II is ozidized by oxygen in the air. The water is filtered by “sand” and “sand+antracite” in filter columns. It is made experimental researches whether there is a relationship between of the number of particules and size Fe-III for the filter effluents . A pilot system is built that consist of coagulation , flocculation , filtration units. There are two filter columns in system . It is used “sand” and “sand+antracite” in filter columns. During the experiments, It is prefered tap water and oxygen in the air as oxidizing. For each experiment, pilot system is operated during 9 hour. oxidation tank effluent, filter influent, filter column and filter effluent are measured by using an atomic absorption spectrophotometer. Changes of ORP, conductivity, pH, temperature, DO, turbidity, particle number and size datas are monitored by on-line apparatus. It is identify that sand filter is much more effective in turbidity removal than “sand+antracite” filter for Fe-II. Furthermore, It is determined that the paticule count and size of sand filter effluent is smaller than “sand+antracite” filter. At the end of the experiment, iron removal in small concentrations is harder than high concentrations. The result of the study, There could not find a meaningful correlation with number and size of Fe-III particles of the effluent between Fe-II concentration of the filter influent.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Demir giderimi, partikül boyutu, kum filtrasyonu, pilot sistem, iron removal, particule size, sand filtration, pilot system
Alıntı