Betonarme Bir Yapıda Dolgu Duvar Etkisinin Doğrusal Olmayan Dinamik Hesap Yöntemiyle İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Toker, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bölme duvarlar gözönüne alınmadan başka bir çalışmada incelenmiş olan ve 17 Ağustos 1999 Kocaeli depreminde Yalova ilinde orta derecede hasar görmüş bir binanın, dolgu duvarlarının da modellemeye anlatılan modeller uyarınca katılarak, güçlendirme öncesi ve güçlendirme sonrası durumlarına ait doğrusal olmayan dinamik çözümleme sonuçları karşılaştırılmıştır. Güçlendirme öncesi ve güçlendirme sonrası için yapı dolgu duvarlı ve duvarsız olarak modellenerek kat yerdeğiştirmeleri ve göreli yerdeğiştirmeler ile en üst kat yerdeğiştirmeleri, taban kesme kuvveti ve devrilme momentinin zamanla değişimleri karşılaştırılmıştır. Örnek binanın, güçlendirme öncesi durumuna ait yerdeğiştirme sünekliği üç farklı yaklaşım için, kullanılan deprem kayıtlarına göre incelenmiş ve duvarsız durumla karşılaştırılmıştır. Plastik mafsalların ilk olarak duvarlarda, daha sonra kirişlerde ve en son da kolonlarda oluştuğu tespit edilerek yerleri hesaplanmış ve farklı deprem kayıtları için gösterilmiştir. Yapının güçlendirme öncesi, duvarsız ve dolgu duvarlı durumlar için artımsal eşdeğer deprem yükü uygulanarak, birinci modda doğrusal olmayan statik itme analizi yapılmıştır. Yapının güçlendirme öncesi ve sonrası performansı, DBYBHY 7. bölümdeki açıklamalara göre belirlenmiştir. Çözümlemede elde edilen sonuçların, dolgu duvarlı yapının doğrusal olmayan dinamik analiz sonuçlarıyla uyumlu olduğu tespit edilmiştir.
A reinforced-concrete building structure which had experienced moderate damage during the August 17, 1999 Kocaeli earthquake is investigated by non-linear dynamic analysis procedures considering the contributions of the infill walls for the cases of as-built and strengthened structural systems, respectively. Besides the existence of infill walls, the building is modeled for as-built and strengthened cases. Envelopes for generalized and relative displacements and time variations of top-story displacements, base-shear and overturning moment are determined and successfully compared for each case. Considering three different approaches, displacement ductility of the example building for the as-built case is analyzed subjected to the above-mentioned earthquake records and compared for bare frame case of the building. It is found out that the plastic hinges first appear within the infill walls, than beams and finally on columns. By using this data, the locations of plastic hinges are determined and exhibited for different earthquake records. Before strengthening, the incremental equivalent earthquake loads are implemented for the cases of the building with infill walls and without infill walls and the nonlinear static pushover analysis considering the first mode load pattern of the building is realized. The performance of the building before and after strengthening cases are determined according to regulations in the latest earthquake code of 2006. Based on the performance evaluation analysis, it is clearly seen that the structural behavior with infill walls are consistent with the analyses results obtained from nonlinear dynamic analysis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
dolgu duvar, güçlendirme, doğrusal olmayan dinamik çözümleme, plastik mafsal, statik itme analizi, infill walls, strengthening, non-linear dynamic analysis, plastic hinge, static pushover analysis
Alıntı