Konut Yerleşimlerinde Dış Mekan-peyzaj Kalite Ve Niteliğinin Ölçülmesine Ve Gayrimenkul Değerlerine Etkisine İlişkin Bir Değerlendirme Yaklaşımı Önerisi

thumbnail.default.alt
Tarih
2016-04-29
Yazarlar
Yiğit, Pelin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Mimarlıkta, konutun anlamsal yapısının çok boyutlu olması nedeniyle insan, konut/mekan  arasındaki ilişkiler, konut seçimlerindeki tercihlere yansımaktadır vekonut alanındaki tasarımlar önem kazanmaktadır. Yapılan araştırmalar göstermektedir ki kişiler, fiziksel çevrelerinden memnun oldukları sürece konutlarından da memnun olmaktadırlar. Konut yapımındaki amaç; insanları kentin yoğun ve stresli ortamından  uzaklaştırarak, doğa ve peyzajla buluşturan, çevresel kalitesi yüksek dış mekânlar oluşturmaktır. Tez çalışması temelde konut yerleşimlerinde dış mekan - peyzaj kalite ve değerlerinin irdelenmesini ve budeğerlerin konut ve gayrimenkul değerine nasıl yansıyacağının araştırılmasını amaçlamaktadır. Amaç, peyzaj niteliği ve değeriyle konut ve gayrimenkul değeri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.Konut yerleşimi tasarımı ve üretimi alanında, son yıllarda Türkiye'de ve özellikle İstanbul'da artış olmuştur. Üretilen yerleşimlerin, mekansal nitelik ve özellikle de dış  mekan – peyzaj kalitesi anlamında değerlendirildiğinde yetersizlikler içerdikleri gözlemlenmektedir. Nitelikli ve yeterli örnekler sayıca azınlıktadır. Tez çalışması,  söz konusu konut yerleşimlerinde mekansal niteliği yükseltmek adına, rol alan unsurlara "ileti" sunacak bir bilimsel araştırma /veri tabanı oluşturmak üzerine odaklanmaktadır.Günümüz kentlerindeki konut yerleşimlerindeki olumsuzlukları gidermek anlamında bir tespit öne çıkmaktadır; mekansal niteliği, dış mekan – peyzaj kalitesi yeterli olan yerleşimlerdeki konut birimlerinin bedel ve değerleri diğerlerine göre yüksek olmaktadır. Bu da; ilk yatırım maliyetinin görece olarak da olsa, diğerlerine göre fazla olmasına karşın, üretilen çevrenin ve bu çevrede yer alan birimlerin bir yatırım aracı olarak daha değerli olduğu sonucunu doğurmaktadır. Gerek üreten / satan gerekse de satın alan  için bu nitelikteki konut birimleri daha karlı bir yatırım aracıdır.Bu çalışma kapsamında; daha nitelikli bir çevrenin daha karlı bir yatırım aracı olduğu düşüncesi ve savının bir önerme olarak kanıtlanmasına ve böylelikle konut yerleşimi üretimi alanında rol alan tüm unsurlara nitelikli çevreler üretilmesi konusunda teşvik edici bir "ileti" sunulmasına çalışılmıştır.
In architecture, due to the multi-dimensional semantic structure of housing, relationships between  human housing/location are reflected in the housing choices and design in residential areas gain importance. Studies show that so long as people are satisfied with their physical environment, they are also satisfied with their housing. The purpose of housing construction is to create exteriors with high environmental quality removing people from the city's busy and stressful environment and bring them together with nature and the landscape. The thesis mainly aims to highlight quality and  value of the exterior - landscape in residential areas and investigate how these values will be reflected in the housing and real estate values. The aim is to reveal the relationship between  landscape quality and value and that of housing and real estate. There has been an increase in residential design and manufacture in recent years in Turkey and Istanbul in particular. Manufactured residences observed to contain deficiencies when considered in terms of spatial qualities and especially exterior - landscape quality. Quality and sufficient examples are on the decrease. In order to raise spatial qualities in the residential areas in question, the thesis focuses on creating scientific research / database that will provide a "message" to the elements involved. An evaluation stands out in terms of eliminating the draw backs of residential housing in today's cities; housing units in settlements with sufficient spatial quality, quality of outdoor - landscape have higher price and value than others. Thus, although the initial investment is a relatively higher than others, the environment created and the units around this perimeter are as a result more valuable as an investment vehicle. Residential units of this nature are a more profitable investment for both the producer/seller as well as the purchaser.In this study; it has been attempted to proof the argument and premise that a more qualified environment is a more profitable investment tool, and thus a "message" of incentive has been served to all elements of residential production to create a quality environment.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2016
Anahtar kelimeler
Konut yerleşimleri, peyzaj, kalite, tasarım, mimarlık, gayrimenkul değeri, dış mekanlar, ölçütler demeti, Housing settlements, landscape, quality, design, architecture, real estate, open spaces, a beam of criteria
Alıntı