Biyokütle Enerjisi Potansiyelinin Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çağal, Fahriye Enda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Son yıllarda dünya enerji gündeminde ağırlıklı bir yer işgal eden belli başlı konular olarak enerji verimliliği, alternatif yakıt seçeneklerinin uygulanabilirliği, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji kullanımının yol açtığı çevre sorunları için aranan ve üretilen çözümler sayılabilir. Bütün bu konularla ilgili olarak Türkiye'de de çok çeşitli araştırmalar yapılmış, çok sayıda kitap ve makale yayımlanmıştır. Yukarıda sayılan bütün konularla ilgili olan ve günümüz enerji kullanımında giderek kendine önemli bir yer edinen biyokütle enerjisi; sürdürülebilir kalkınma, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği kapsamında değerlendirilmeye uygun potansiyeli ile öne çıkmaktadır. Bu çalışmada, yeni ve temiz kaynaklarla verimli ve sürdürülebilir enerji üretiminin giderek önem kazanması gerektiği düşüncesi ile biyokütle ve biyokütle enerjisi hakkında kaynak tarama çalışması yapılmıştır. Fosil yakıt rezervlerinin sınırlı olması ve iklim değişikliği gibi çevresel sorunlara çözüm olabilecek biyokütle enerjisi, biyokütle enerjisinin Dünya enerji profili ve Türkiye profilindeki yeri değerlendirilmiştir. Türkiye' deki yasal yapı içerisinde biyokütleden enerji üretiminin yeri ve uygulanabilirliği için gereken süreçler ile lisans alımı incelenmiştir. Biyokütleden enerji üretimine örnek olarak enerji kullanımının yoğun olduğu sanayide biyogaz kullanarak elektrik ve ısı enerjisi üretimi yapan bir biyorafineri tesisi incelenmiştir. Son bölümde ise ülkemiz şartlarına uygun olan biyokütle enerjisi kaynakları değerlendirilmeye alınarak, Türkiye için biyokütle enerjisi kaynak alternatifleri sunulmuştur.
In recent years, among the certain topics occupying the world energy agenda are energy efficiency, the applicability of the alternative fuel options, renewable energy resources, the solutions sought and produced for the environmental issues stemming from the energy use. In Turkey, various studies have been carried out and many books and articles have been published on all these issues. The biomass energy that is related with all the issues mentioned above and that has gained a significant place for itself in today?s energy use has become prominent with the significant advantages it has such as sustainable development, environmental awareness and its grand potential to be evaluated within the context of energy efficiency. Within this study, literature review has been made with a view that the issue of efficient and sustainable energy production with new and clear resources should gradually gain importance. The issues such as biomass energy that may solve the problems such as limited fossil fuel reserves and climate change, the biomass energy profile that will be a remedy for the insufficient reserve amount of primary energy resources and external dependency in energy production of Turkey and that will contribute greatly to the security of supply, and the place of the biomass energy in the current legal legislation have been addressed. A biorefinery facility producing electrical and heat energy from biogas in the heavy energy consuming industry has been examined. In the last section sources of biomass energy appropriate for Turkey have been inspected and alternative sources for biomass energy have been presented.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2009
Anahtar kelimeler
Enerji, Biyokütle, Elektrik üretimi, Enerji yasaları, Isı üretimi, Energy, Biomass, Electricity generation, Energy laws, Heat generation
Alıntı