Almacık Dağı Eosen Yaşlı Volkaniklerinin Paleomanyetik Çalışmalarla İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Demir, Tunç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
Kuzey-Batı Anadolu'da Düzce ovasının güneyinde yer alan Almacık Dağı, Kuzey Anadolu Fayı'nın iki kolu tarafından sınırlandırılmıştır. Doğrultu atımlı ve sağ yanal atımlı bu fayların hareketleriyle birlikte Almacık Dağı'nın bir rotasyon hareketine maruz kaldığı çeşitli araştırmacılar tarafından belirlenmiştir. Bu çalışmada ise Eosen yaşlı volkanik kayalar üzerinde paleomanyetik çalışmalar yapılmış ve önceden bölgede yapılmış olan paleomanyetik sonuçlarda tartışılmıştır. İstanbul Teknik Üniversitesi ? Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi bünyesinde yürütülen bu çalışma ile Almacık Dağı ve civarında 26 mevkii'den en az 7 karot olacak şekilde toplanan numuneler KANTEK paleomanyetizma laboratuarında ölçülmüştür. Yapılan paleomanyetik ölçümler ve istatistiki analizler sonucunda Eosen volkanik kayalarına ait ortalama mıknatıslanma doğrultusu 37° ve eğim(inklinasyon) değerinin de 57° olduğu saptanmıştır. Güvenilir mıknatıslanmaya sahip mevkilerden elde edilen ortalama mıknatıslanma doğrultusu ile KAF. zonu'nun çalışma alanındaki etkileri ilişkilendirilmeye çalışılmıştır. Sağ yanal atımlı KAF'ın özeliğiyle ilişkilendirilen rotasyonlar bölgede daha önceden yapılmış olan çalışmaların sonuçlarıyla birlikte modellenmiştir. Elde edilen sonuçların bölgede daha önceden yapılan Yıldırım (2008) ve çalışma alanının yakınındaki Armutlu Yarımadasındaki Avşar, (2008) çalışmaları ile uyumlu olduğu görülmüştür. Ayrıca Almacık Bloğu dışarısında kalan güvenilir mıknatıslanmaya sahip mevkilerden örnekleme yapılmış ve bunlardan elde elden sonuçlar değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçların bloğun çevresindeki eş yaşlı-farklı tektonik etkiler altındaki bölgelere göre daha yüksek olmasının rotasyona uğradığı görüşünü desteklediği gözlemlenmiştir. Teorik hesaplamalar ve ölçümler sonucunda elde edilen eğim değerleri karışlaştırılmış ve bölgenin enlemsel bir hareketini işaret eden sonuçlara ulaşılamamıştır.
Almacık Mountain is placed in the Northwestern Anatolia, south of Düzce. The area is surrounded by the two branches of the North Anatolian Fault. Because of the strike slip fault properties of N.A.F the study area is expected to be rotated under the forces. Some studies also mentions about these rotational aspects of the area. In this study, Paleomagnetism of the Eocene aged volcanic rocks of the Almacık Mountain investigated. Additional former studies in the area was discussed and examined with the new results. Field studies of the project was completed with 26 sites all of which includes 7 or more cylindrical samples. The field studies was funded by İ.T.Ü?Scientific Research Projects Department. The samples was prepared for measurments in KANTEK. KANTEK was also the place where the measurments of the samples completed. The results of the measurments of the study and the calculations indicates that the declination of the study area is ~37° and the incliation of the study area is ~57°. Results of the mean magnetization direction of the reliable sites were interpreted with the N.A.F. Zones reflecitons on the study area. Also right lateral fault properties of N.A.F. and previous studies results at the study area were combined with a model. The Results of the calculations found coherent with previous studies such as Yıldırım, (2008) at the study area and Avşar, (2004) at Armutlu Peninsula. In addition, the sites out of the Almacık Flake were sampled. Reliable sites results matched with the flakes results. The calculations obtained from areas with Eosen aged with different tectonic regimes showed smaller rotation signs. The results found consisted with the rotatin interpretations under effects of the N.A.F. Theoretical calculations and laboratory measurments on inclination values were also compared. Inclination results interpreted as not effectual for an North-South movement identification of the Almacık Flake.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2010
Anahtar kelimeler
Jeofizik Mühendisliği, Jeofizik, Jeoloji, Paleomanyetizma, Geophysics Engineering, Geophysics, Geology, Paleomagnetism
Alıntı