Efteni Havzasında Su Kalitesi Yönetimi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karakaya, Nusret
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
İçme suyu ihtiyacının karşılanabileceği kaynakların; insanın yaşamını kolaylaştırmak amacıyla giriştiği faaliyetler sonucu giderek kirlenmesi, kaynakların azalması veya nüfus artışından dolayı ihtiyacı karşılayamayacak olması insanları, mevcut ve potansiyel su kaynaklarının etkin kullanımı ve korunmasına yönelik kapsamlı ve uzun vadeli çözümler aramaya itmiştir. Bu bakımdan su kalitesi yönetimi; kaynakların etkin bir şekilde kullanımı ve korunması için vazgeçilmez olmuştur. Bu çalışma kapsamında; Büyük Melen Çayı’nın da içinde yer aldığı Efteni Havzası’ coğrafi, meteorolojik, hidrolojik, sosyal ve ekonomik yapı gibi kimi özellikleri özetlenmiş, Efteni Havzası’nda su kaynaklarına noktasal ve yayılı kaynaklardan gelebilecek kirletici yükler tanımlanmıştır. Havza içinde bulunan su kaynaklarının kalitesi ortaya konularak, Efteni Havzası’ nda su kalitesi yönetimi için uygulanabilir bir yaklaţým tartýţýlmýţtýr..
Pollution of the resources from which the need for potable water can be met as a result of activities carried out by the human beings in order to make their lives easier, running short of the sources or insufficient sources for needs due to population increase directed people towards the researches into the comprehensive and long-term solution concerning the protection and effective use of the present and potential water resources. Because of these facts, water quality management became mandatory for the protection and effective use of the resources. In this thesis: created data for planning, modelling has been made/to be made giving some futures of Efteni Catchment Area such as geographical, meteorological, hydrological, social and economical, climate, identified the possible waste load endangers the water resources, quality classification of the water resources in the catchment area was made according to the Turkish Water Pollution Control Regulation and, an applicable approach to water quality management in the Efteni Catchment Area was discussed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2000
Anahtar kelimeler
su kaynakları, su kalitesi, su kalitesi yönetimi, noktasal ve yayılı kaynaklar, kirletici yükler, water resources, water quality, water quality management, point and diffuse sources, waste load
Alıntı