Karışık Kentsel Atık Kompost Tesisi Ünitelerinde Atık Profilinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-31
Yazarlar
Sezer, Kadir
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmayla, ülkemizdeki karışık kentsel atıklardan kompost üreten 4 tesisten biri olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Geri Kazanım ve Kompostlaştırma Tesisi’ne gelen karışık kentsel atık profilinin ne olduğu, atık işleme sürecinde gelen atığın tesisin farklı birimlerinde ne gibi muhteva değişikliğine uğradığı, atık profilindeki değişikliklerin nihai ürün olan komposta nasıl yansıdığı araştırılmıştır. Çalışmanın 12 aylık periyotta yapılmasıyla mevsimsel değişiklikler gözlenmiş ve bunun yanı sıra nihai ürün olan kompostun kompozisyonu ayrıntılı olarak incelenmiştir. Tesise gelen karışık kentsel atıkta en büyük yüzdeyi mutfak atıkları (% 49,5) oluşturmaktadır. Bunu kağıt-karton (% 16,4), poşet (% 8,3), çocuk bezi (% 5,1), tekstil (% 4,6), cam (% 3,5) ve plastik (% 2,7) takip etmektedir. Yapılan elek analiz sonuçlarına göre kompost ürünündeki inert madde içerikleri cam % 4,2, tekstil % 0,8, plastik % 0,6 ve metal % 0,1 olmak üzere toplam ~ 5,6 civarındadır. Bu değer, TKKY’de inert madde yüzdesi limiti olan % 2’nin üzerinde olmakla birlikte ABD’deki karışık kompostlaştırma tesisleri kompost inert içeriğinden oldukça (özellikle metal, plastik ve tekstil açısından) düşüktür. Kompost ürünündeki en yüksek inert madde olan camın tesise girişte yaklaşık % 30 yeşil, % 10 kahverengi ve % 60 beyaz cam formunda olduğu, camların yaklaşık % 60’ının tesise kırılmamış durumda geldiği belirlenmiştir. Bu çalışmaların yanı sıra alınan numunelerde nem muhtevası, yanma kaybı, pH ve elektrik iletkenliği parametrelerine değerleri incelenmiştir.
This study investigates the profile of the mixed municipal solid waste accepted to the Istanbul Metropolitan Municipality Composting and Recycling Facility as one of the four composting facilities in Turkey, the changes in the waste profile during the composting process in different locations of the facility, together with the end product compost’s quality as affected by the waste profile accepted by plant. Through this study that has been completed in a period of one year, the seasonal changes in the waste profile and the composition of the end product compost has been examined in detail. Food waste has the biggest percentage in the incoming mixed municipal solid waste. The other constituents were paper-cardboard (16.4%), plastic bag (8.3%), diaper (5.1%), textile (4.6%), glass (3.5%), and plastic (2.7%). With respect to the sieves analyses, the inert content of compost was approximately 5.6% (glass: 4.2%, textile: 0.8%, plastic: 0.6%, and metal: 0.10%). Although this value is not proper with the SPCR (where the maximum limit is 2%), but it is lower than of the composting facilities in USA (especially for metal, plastic, and textile components). Studies on glass show that green, brown and white glasses follow the ratios of 30 %, 60 % and 10 %, respectively. It is also found that 60 % of the glass received by the plant in unbroken form. All samples were examined for water content, organic compound, pH, and electrical conductivity.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Katı Atıklar, Karışık Kentsel Atık Profili, Katı Atık Kompostlaştırma, Solid Wastes, Mixed Municipal Solid Waste Profile, Solid Waste Composting
Alıntı