Susuzlaştırılmış Kentsel Arıtma Çamurlarına Ait Sızıntı Suyunun Biyolojik Ayrışabilirliğinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-03
Yazarlar
Çırpıcı, Merve
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Arıtma çamurunun, içeriğindeki organik madde miktarı ve biyolojik aktivitesine göre stabilize olup olmadığı belirlenmektedir. Çamurun düzenli depolama alanlarına bertaraf edilebilmesi için stabilize olması ve Tehlikeli Atıkların Konrolü Yönetmeliği (TAKY)’ ne göre tehlikeli olarak nitelendirilmemesi gerekmektedir. Sızıntı suyundaki Çözünmüş Organik Karbon (ÇOK) ve çamur kekindeki Toplam Organik Karbon (TOK) seviyeleri yönetmeliklerde yer alan sınır değerlerinin üzerindedir. Arıtma çamurları düzenli depolama ile bertaraf edildiği takdirde, katı atık depolama tesislerinde sızma sonucu ortaya çıkan etkiler de dikkate alınmalıdır. Bu çalışma kapsamında, kentsel atıksu arıtma tesisleri ürünü olan arıtma çamurlarından kaynaklanan sızıntı suyunun organik madde içeriği değerlendirilmiştir. Bu amaçla yürütülen deneyler çerçevesinde Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOİ), Toplam Organik Karbon (TOK) ve Çözünmüş Orgaik Karbon (ÇOK) analizleri yürütülmüştür. 2 adet kentsel arıtma çamurlarından kaynaklanan sızıntı suyu kullanılarak respirometri bazlı modelleme çalışmaları gerçekleştirilerek KOİ bileşenleri ve kinetik ve stokiyometrik sabitler belirlenmiştir. Ayrıca modelleme ve respirometrik analizler sonucu bulunan kinetik katsayılar, arıtma çamur keklerinin alındığı atıksu arıtma tesisi (AAT)’ne ait değerlerle uyumluluk göstermektedir.
The stabilization degree of the sludge is the measure of the organic matter content and biomass activity. To dispose the dewatered sludge to the sanitary landfills, the sludge must be stabilized and qualified as not hazardous waste due to the EEC (1986). A certain degree of Dissolved Organic Carbon (DOC) concentration in leachate from dewatered sludge and Total Organic Carbon (TOC) parameter sludge cake are not permitted for environment due to the EEC (1986). If sludge infiltration mix with groundwater, it becomes unhealthy for the nature as well as the human health. In this study, the biodegradability of organics in the leachate of dewatered urban wastewater treatment sludge samples were investigated. The tests was applied on the basis of Chemical Oxygen Demand (COD), Total Organic Carbon (TOC). Chemical Oxygen Demand (COD) fractions in leachate was determined together with the estimation of kinetic and stoichiometric parameters with the use of respirometric analysis. Finally, kinetic and stoichiometric parameters which found by modelling and respirometric analysis, was found to be in concert with model parameters of respective wastewater treatment plants.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Arıtma Çamuru, Sızıntı Suyu, Biyolojik Ayrışabilirlik, Respirometre, Modelleme, Sewage Sludge, Leachate, Biodegradibility, Respirometry, Modelling
Alıntı