Osa Prosesi İle Çamur Azaltma Mekanizmasının Respirometrik Analizlerle İncelenmesi

dc.contributor.advisor Yağcı, Nevin tr_TR
dc.contributor.author Sarıalioğlu, Feraye tr_TR
dc.contributor.authorID 10039568 tr_TR
dc.contributor.department Çevre Bilimleri ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Environmental Science and Engineering en_US
dc.date 2014 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-02-07T14:46:10Z
dc.date.available 2017-02-07T14:46:10Z
dc.date.issued 2014-07-21 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2014 en_US
dc.description.abstract Deneysel çalışma süresince, oksijen tüketim hızlarının yanısıra günlük sistem verimini belirlemek üzere katı madde (askıda katı madde, uçucu askıda katı madde ve toplam katı madde), kimyasal oksijen ihtiyacı (KOĠ), amonyak, nitrat, nitrit ve fosfor parametreleri izlenmiştir. Elde edilen oksijen tüketim hızı verileri, seçilen aktif çamur modeli No1 kullanılarak kinetik ve stokiyometrik katsayılar belirlenmiştir. Modelleme çalışmasında Aquasim 2.0 programı kullanılmıştır. Bu sonuçlar doğrultusunda, kararlı halher iki sistem için de (kontrol ve OSA) elde edilmiştir ve OSA sisteminde %60 oranında çamur azalması gözlemlenmiştir. Atıksu arıtımında çamur üretiminin azaltılması, OSA prosesin uygulanarak çamur ile alakalı problemlerin çözümünü mümkün kılmaktadır. Elde edilen sonuç literatür çalışmalarını doğrulamaktadır. Buna ek olarak, yapılan her bir respirometrik analizlerden çamurdaki mikroorganizma aktivitesi gözlemlenmiştir. Ayrıca, OSA sisteminin çıkış suyunda yüksek azot ve fosfor konsantrasyonları gözlemlenmiştir. Anaerobik koşullar boyunca , çözünmüş kimyasal oksijen ihtiyacı (KOĠ), azot, ve fosfor salınımı, literatürdeki OSA proses ile ilgili bulguları desteklemektedir. Respirometrik deneylerden elde edilen deneysel verilerin kullanımı, kontrol sistem için literatürden alınan değerler ile değişken tahmin çalışmasınden elde edilen tutarlı kinetik ve stokiyometrik katsayı değerleri şunları elde etmiştir: OSA çamuru için düşük maksimum büyüme hızı, yavaş hidroliz hızı ve düşük mikrobiyal aktivite. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, anaerobik çamurun XH, XP, SP, SH ve XS içerdiği kabul edilmektedir. Oksijen tüketim hız profili ve değişken tahmin çalışması göstermektedir ki, dışarıdan karbonun eklenmediği ve bu yüzden OSA çamuru tarafından tüketilmesiyle (Set – 6: OSA çamuru + Anaerobik çamur sadece; dışarıdan extra karbon kaynağı yok) oluşan stres koşullarında XH XS'e dönüşebilmektedir. OSA sisteminde çamur azaltma mekanizmasını ve mikrobiyal dinamikleri daha iyi anlamak adına, OSA proseslerin dinamik modellenmesi, bu modellemeyi desteklemek için moleküler analizlerin yapılması ve anaerobik sistemde oluşan gaz üretimi ve gaz bileşiminin takip edilmesi gelecek çalışmalar için tavsiye edilmektedir. tr_TR
dc.description.abstract During the experimental studies, solids (suspended solids, volatile suspended solids and total solids), chemical oxygen demand (COD), ammonia, nitrate, nitrite and phosphorus parameters had been monitored to determine daily system efficiency as well as oxygen uptake rates. The AQUASIM software package (Reichert, 1998) was used for simulations and parameter estimation using OUR data for determination of kinetic and stoichiometric coefficients. The ASM1 (Henze M. et al., 2000) model was used for respirometric data interpretation. Based on experimental results, steady state conditions were observed in each system (control and OSA) and 60% of sludge reduction was observed in OSA system. This is concluded as reduction of sludge production in the wastewater treatment is possible by application of OSA process to solve sludge associated problems. The obtained result verifys the literature studies. In addition to, microorganism activity in the sludge was observed with the achieved respirometric analysis. It is also observed that higher nitrogen and phosphorus concentration in the effluent of OSA system. During anaerobic exposure, soluble chemical oxygen demand (COD), nitrogen, and phosphorus are released which is also support literature findings on OSA process. Using experimental data obtained from respirometric experiments, parameter estimation study revealed that consistent values of kinetic and stoichiometric coefficients with literature for control system were obtained: lower maximum growth rate, slower hydrolysis rate and lower microbial activity for OSA sludge. This could show us that insertion of an anaerobic sludge tank in an OSA system may affect the biomass activity and bacteria population and slow growers may become the dominant species in an OSA system. From the findings of this study, it is assumed that interchange sludge consist of XH, XP, SP, SH and XS. The OUR profiles and parameter estimation study showed that XH could be converted into XS under stress conditions where external C is not available and than consumed by OSA sludge (Run-6: OSA sludge + Interchange sludge only; no external C source). For better understanding of sludge reduction mechanism and microbial dynamics in OSA systems, it is recommended that dynamic modelling of OSA processes, supporting data with molecular analysis and monitoring gas production and gas composition in digester reactor should be investigated in further studies. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/13079
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Osa Proses tr_TR
dc.subject Çamur Azaltımı tr_TR
dc.subject Atık Su Arıtım tr_TR
dc.subject Osa Process en_US
dc.subject Sludge Reduction en_US
dc.subject Wastewater Treatment en_US
dc.title Osa Prosesi İle Çamur Azaltma Mekanizmasının Respirometrik Analizlerle İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Investigation Of Sludge Reduction Mechanism In Osa Process By Respirometric Analysis en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10039568.pdf
Boyut:
1.99 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama