Dispersion Of Lamb Waves Propagating In A Plate Made Of Viscoelastic Material

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Akbarov, Surkay D
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Lineer viskoelastik malzemelerden oluşan plakalarda Lamb dalgalarının dispersyonu incelenmiştir. Araştırmalar, lineer viskoelastik teorisinin kesin denklemlerini uygulayarak yapılmıştır. Dispersyon denklemi, malzemenin herediter operatörünün keyfi türü için elde ettikten sonra incelenen dalgaların dispersyonu üzerine sayısal sonuçlar elde etmek için bir çözüm algoritması geliştirilmiştir. Farklı atenüasyon durumları için dispersyon eğrileri elde edilmiş ve malzemenin viskozitesinin etkisi, elastik sabitlerle karakterize eden reolojik parametreler, yani, Q viskoelastik malzemenin karakteristik akma süresi, d viskoelastik malzemenin mekanik sabitlerinin uzun vadeli değeri ve α viskoelastik malzemenin deformasyonun başlangıç durumu etrafındaki mekanik davranışı aracılığıyla incelenemiştir. Malzemenin viskoelastisitesini Rabotnov'un kısmi eksponansiyel operatörü’nü uygulayarak sayısal sonuçlar sunularak tartışılmıştır. Özellikle, reolojik parametrelerin, incelenen plakada yayılan Lamb dalgalarının dispersyonuna nasıl etkilediği tespit edilmiştir.
Dispersion of the Lamb waves propagating in a plate made of viscoelastic material is investigated. The investigations are made by utilizing the exact equations of the theory of linear viscoelasticity. The dispersion equation is obtained for an arbitrary type of hereditary operator of the materials of the constituents and a solution algorithm is developed for obtaining numerical results. Dispersion curves is presented for certain attenuation cases and the influence of the viscosity of the material is studied through the rheological parameters which characterize the characteristic creep time, long-term values and the mechanical behavior of the viscoelastic material around the initial state of the deformation. Numerical results are presented and discussed for the case where the viscoelasticity of the materials is described through fractional-exponential operators by Rabotnov. In particular, how the rheological parameters influence on the dispersion of the Lamb waves are established.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı