Alüminotermik Kaynağında Kaynak Parametrelerinin Dikiş Özelliklerine Etkisi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tosun, Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Alüminotermik kaynağı, birbirine kaynak yapılacak iki parçanın, termit adı verilen karışım yardımıyla elde edilen metal eriyiğinin, birleştirilecek parçalar arasındaki boşluğa dökülmesi ve katılaştırılması yoluyla birleştirilmesi prensibine dayanır.Alüminotermik kaynak, özellikle demir yollarında kullanılan rayların birleştirilmesinde başarılı sonuçlar veren yüksek verimli bir kaynak yöntemidir. Alüminotermik kaynakta kaynak kalitesini etkileyen iki temel parametreden, birincisi ray uçları arasındaki kaynak boşluğu, diğeri ise ray uçlarına uygulanan ön ısıtma miktarıdır.Bu çalışmada amaçlandığı üzere alüminotermik kaynağında kaynak parametrelerinin değiştirilmesi ile kaynak bölgesinin sertlik, mikroyapı ve kimyasal bileşim gibi özelliklerinde meydana gelen değişimlerin kaynak kalitesine etkileri irdelenmeye çalışılmıştır.Bu amaca yönelik olarak alüminotermik kaynağında iki temel parametre olan kaynak boşluğu ve ön tavlama sıcaklığı birbirleri ile kombinasyon oluşturacak şekilde değiştirilerek bu çalışmanın ilk adımı olan kaynak işlemi gerçekleştirilmiştir. Kaynak işlemlerinde ray malzemesi olarak Uluslararası Demiryolları Birliği yönetmeliğine uygun olarak A900 kalitesinde ve Alman S49 profil standardında raylar kullanılmıştır. Yapılan kaynaklardan alınan numunelerin, sertlik değerleri ölçülmüş, kimyasal ve metalografik analize tabi tutularak elde edilen sonuçlar incelenmiştir.
Aluminothermic welding process relies on the principle that melting metal in a reaction with the help of a mixture, named thermit and casting melted metal into the welding gap between pieces which would be welded each other. Aluminothermic welding is a high productive process which gives perfect results especially in railway welding.There are two main parameters, that effect weld quality in aluminothermic welding. Firstly, welding gap between rail ends and secondly, preheating amount, applied on the rail ends. In this study we observed effects of changes in hardness, microstructure and chemical composition on the weld quality due to the changing welding parameters in aluminothermic welding as required. According to this target different ratios of two main parameters in aluminothermic welding, welding gap and preheating temperature, combined with each other and have been applied on welds as the first step of this study. According to International Railways Association’s draft A900 qualitative, German S49 profile type rails has been used as rail material. Species, taken from welds, conformed to hardness tests, spectrum and metalographyc analysis. Reports have examined closely as well.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Termit, Alüminotermik, Ray Kaynağı, Thermit, Aluminothermic, Rail Welding
Alıntı