Atıksu toplama şebekeleri için otomatik kontrol sistemi geliştirme esasları

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Çakmakcı, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın amacı, bir atıksu toplama sistemi için belirli bir merkezden otomatik olarak ölçülebilecek parametreleri belirlemek, bu parametreleri On-line olarak ölçebilecek cihazları tanıtmak, merkezi bir otomatik kontrol sisteminin çalışma esasları ve elemanları ile kanal çatlaklarını ve arızalarını ortaya çıkaracak kapalı devre TV sistemi hakkında bilgi vermek, İstanbul'un belirli bir havzası için kanalizasyon şebekesinde otomatik kontrol sisteminin uygulanabilirliğini göstermek ve böyle bir sistemin maliyet boyutunu belirlemektir. Yukarıdaki amaç doğrultusunda önce İstanbul'da meydana gelen kanal arıza sayıları ve bunların maliyet boyutu hakkında bilgi verilmiş, merkezi bir otomatik kontrol sistemimim elemanları tanıtılmış, bu sistemin olumlu ve olumsuz yönleri tartışılmış, kanalizasyon sistemlerinin işletilmesinde kapalı devre TV sisteminin elemanları ve kullanılma esasları müzakere edilmiş, bir atıksu toplama sisteminde online olarak ölçülebilecek parametreler belirlenmiş ve bu parametrelerin ölçümünde kullanılacak cihazlar hakkında bilgi derlenmiş, İstanbul'un Paşaköy Atıksu Toplama Havzası için bir otomatik kontrol sistemi kurulması için bir öneri geliştirilmiş ve geliştirilen önerinin maliyet boyutu hesaplanmıştır. Atıksu toplama sistemlerinin otomasyonu konusunda yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. Atıksu toplama sistemlerinin merkezi bir kontrol sistemi ile otomatik olarak kontrolü, çok sayıdaki faydayı temin etme potansiyeline sahiptir. Bu faydaları, kanaldaki akım hızının sürekli olarak kontrolü, işletme kolaylığı, esnekliği ve güvenli bir çalışma ortamının sağlanması, arıza ve problemlere en kısa zamanda müdahale edilebilmesi, kapalı devre kanalizasyon sistemi ile atıksu toplama sisteminin belirli aralıklarla kontrol edilmesi, endüstriyel şok yüklerin yer ve zamanının tespit edilerek sorumluların cezalandırılması, kanalizasyon şebekesinde mevcut yanlış imalat kırık, korozyon ve benzeri arızaların tespit edilerek tamiratlarının yapılması, kanalizasyon şebekesinde meydana gelebilecek patlama tehlikesinin, spesifik sensörler tarafından tespit edilmesi ve gerekli müdahalenin yapılmasının temin edilmesi, bu sebeple, bu konu üzerinde gerek akademik gerekse teknolojik olarak çalışılması ve uygulanabilir sistemlerin geliştirilmesi büyük önem taşımaktadır. Böylece hem otomatik kontrolün sağladığı faydalardan istifade edilecek hem de bu konuda ülke olarak dünyadaki teknolojik gelişmenin gerisinde kalınmayacaktır.
The aim of this study is to determine parameters measured automatically from a certain center for a wastewater collection system. Also it is aimed to define the instruments measuring these parameters on-line and to give some information about a closed circuit TV system which discover channel cracks and problems and to establish working criteria of an automated control system. On the other hand, the other aim is to demonstrate control system on an sewerage network and for the information about its capital cost Istanbul's defined a river basin. Based on the aims mentioned above, first, the number of problems of channels and their costs were given and instruments of an centered automated control systems were defined for Istanbul. The advantages and disadvantages of this system war identified and units of the closed circuit TV systems and operation criteria were argued. On-line measured parameters for an wastewater collection system were determined and information about instruments used to measure the parameters were given. A proposal which was prepared to construct an automated control system was developed and its costs were calculated for Istanbul Paşaköy Sewerage Collection Basin Area. Those results were obtained from the study of wastewater collection system automation. These results were obtained from an automated control of wastewater collection system with a centralized command system which has a lot of benefits. These benefits can be defined as below: Controlling the velocity in channel continously, Ensuring operatinal flexibility and security, Solving problems immediately, Monitoring sewage networks with a closed circuit TV system, Establishing the location and period of industrial shock loading and punishment of responsible person/industries, Determination and maintain of current production and corrosion faults in sewage networks, Defining the explosions occurred in sewerage systems by specific sensor. Because of this, it is important to study on this subject academically and technologically and to developed applicable systems. Therefore, we will be able to benefit from advantages of automated control systems and as a country. We will follow the recent technological developments in the world.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Kanalizasyon, Kapalı devre sistemi, Otomasyon, SCADA, Sewage, Closed circuit system, Automation, SCADA
Alıntı