Betonarme Yüksek Bir Binanın 2007 Türk Deprem Yönetmeliğine Göre Tasarımı Ve İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliğine Göre Performansının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-02-06
Yazarlar
Temiz, Gökhan Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Deprem tehlikesi altında mevcut yönetmeliklerin çoğundaki tasarım aşamaları dayanım bazlı tasarım yaklaşımına göre hazırlanmıştır. Bu yaklaşım mühendisleri aynı kurallar ve içerikle az ya da orta yükseklikte kısıtlı yapılar tasarlamaya yönlendirmektedir. Artan nüfus, hızlı şehirleşme, barınma ve çalışma alanları ihtiyacı mühendisleri yüksek yapı tasarlamaya zorlamaktadır. Bu nedenle son yıllarda mevcut yönetmeliklerin yeterlilikleri tasarım felsefesi bakımından sorgulanmıştır. Performansa göre tasarım yaklaşımını esas alan özel düzenlemeler yoğun çalışmalar hazırlanmış ve dünyada daha çok yüksek binaların sismik tasarımı için tavsiyeler adı altında yayımlanmıştır. Bu gelişmelere paralel olarak ülkemizde yüksek yapılar için İstanbul İli Bölgesi ile sınırlı tutulmuş ve taslak halde bulunan İstanbul Yüksek Binalar Deprem Yönetmeliği (İYBDY) hazırlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, 28 katlı betonarme bir perde çerçeve taşıyıcı sisteme sahip binanın yürürlükte bulunan Türk Deprem Yönetmeliği (DBYBHY) ‘de bulunan analiz aşamalarını kullanarak yapıyı tasarlamak ve taslak haldeki İYBDY de yer alan analiz aşamalarını kullanarak yapının deprem performansını incelemektir. Mevcut yönetmeliğin taslak halde bulunan yönetmeliğe uygunluğu irdelenecektir. Bunun için depreme dayanıklı tasarım ile ilgili teorik kısa bilgiler çalışmanın ikinci bölümünde sunulmuştur. Ardından (İYBDY) içeriği tanımlanmış ve tasarım felsefesi üçüncü bölümde açıklanmıştır. Dördüncü bölümde örnek bina hakkında genel bilgiler verilmiş ve mevcut yönetmelikteki doğrusal analiz yöntemlerine göre bina taşıyıcı sistemi boyutlandırılmıştır. Örnek binanın doğrusal olmayan davranışı taslak haldeki yönetmeliğin tasarım aşamaları uygulanarak göz önüne alınmıştır. Çalışmanın son bölümünde analiz sonuçları elde edilmiş, sonuçlar her iki yönetmelik açısından değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.
Most of the current codes have been prepared according to strength design approach under seismic hazard. This approach leads engineers to design structures with similar rules and concepts that are limited to lowrise or mediumrise buildings. Growing population, higher urbanization, the need for sheltering and working spaces urge engineers to design high rise buildings. Therefore, the adequacy of existing codes for high rise buildings has been questioned for design philosophy in recent years. Special regualtions based on performance design approach have been prepared within the literal sense and mostly published under the name of recommendations for the seismic design of high rise buildings. Parallel to these developments, in Turkey the draft version called Istanbul High Rise Buildings Earthquake Code (IHRBEC) have been prepared for high rise structures within the limit of İstanbul city region. The purpose of this study is to design a 28 story reinforced concrete frame-wall case study stucture by using the analysis procedures of the current Turkish Earthquake Resistant Design Code (TERDC) and examine the performance level by using the analysis procedures of the draft verison of (IHRBEC). The appropriateness of the current design code is going to be checked with the draft version. To perform this, a brief information related to theoretical aspects of seismic resistant design are presented in the second chapter of the study. Then IHRBEC’s content is described and design philosophy are explained in the third chapter. The general information of the case study is presented and designed the structural system with lineer analysis conforming to current design code. The non lineer behaviour of the case structure is considered by applying the draft version procedures. The analysis results are obtained and results evaluted and discussed in terms of both codes at the last chapter of the study.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Deprem mühendisliği, Doğrusal Olmayan Analiz, Earthquake Engineering, Nonlineer Analysis
Alıntı