Cihazdan Cihaza İletişim İçin Mod Seçim Kuralları: Tasarım Kriterleri Ve Başarım Metrikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-01-28
Yazarlar
Mahmood, Khalid
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Cihazdan cihaza (D2D) haberleşme, birbirlerine nispeten yakın olan mobil cihazların doğrudan haberleşmesini sağlar. Biz, D2D iletişimi için alıcı-verici baz istasyonu ile doğrudan veya dolaylı olarak iletişim yolunun seçimini yapmayı amaçlıyoruz. Bunu mod seçim problemi diye adlandırarak, bu tezde mod seçim kurallarını kanal kapasitesi, sinyal-gürültü oranı (SNR), girişim-sinyal oranı (ISR), alınan sinyal gücü göstergesi (RSSI) ve mesafeye dayanarak tanımlıyoruz. Aynı zamanda, Gauss dağılımı ile bir hipotez testi olarak ilgili performans metriklerini mod seçim problemi modellemesiyle tanımlıyoruz. Ayrıca, doğru algılama, yanlış alarm ve cevapsız algılama olasılıkları için analitik ifadeler sağlıyoruz.Önerilen çerçevedeki sonuçlarımız, D2D haberleşme için kullanılan mod seçim kuralıyla beklenen performansları hakkında yeterli fikir verebiliyor.
Device-to-device (D2D) communications enables mobile devices to directly communicate with each other when they are relatively close to each other. We consider the selection of direct or indirect communication path via the base transceiver station for D2D communications. Referring to this as the mode selection problem, in this thesis we define mode selection rules based on channel capacity, signal-to-noise ratio (SNR), interference-to-signal ratio (ISR), received signal strength indicator (RSSI) and distance. We also define associated performance metrics by modeling the mode selection problem as a hypothesis test with Gaussian distribution. Furthermore we provide the analytical expressions for correct detection, false alarm, and missed detection probabilities. Our results of the proposed framework can provide sufficient insight about the expected performances through the used mode selection rule for D2D communications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2014
Anahtar kelimeler
Cihazdan Cihaza İletişim, Mod Seçim Kuralları, Hipotez Testi, D2D haberleşme performans., Device-to-Device Communication, Mode Selection Rules, Hypothesis Testing, Performance Analysis of D2D Communication.
Alıntı