Aşamalı Bir Bilgisayar Bütünleşik İmalat ( Bbi ) Sistemi Modeli Ve Benzetim Tekniği İle Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ayağ, Zeki
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde, Bilgisayar Bütünleşik İmalat ( BBİ ) sistemleri ile ilgili gerçekleştirilen oldukça başarılı uygulamalar çoğu firmaların rekabetçi dünya pazarında önemli avantajlar elde etmesini sağlamıştır. Özellikle, bu sistemleri rekabet güçlerini artırmak amacı ile kullanmışlardır. Ne yazık ki, bu firmalar bu sistemleri kurarken iyi eğitilmiş eleman eksikliği, yetersiz yönetim desteği, yanlış uygulama stratejileri ve teknikleri gibi hususlarda önemli problemlerle karşılaşmışlardır. Bu tezde, firmaların karşılaştığı bu tür problemleri yok etmek veya en azından azaltmak için BBİ sistemlerinin kurulmasına ve analizine yönelik olarak sistematik bir yapı sunulmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, analatik hiyerarşi prosesi ( AHP ), kıyaslama ve benzetim yaklaşımları gibi teknikleri biraraya getirilmiş ve firmalar için bu kurma ve analiz çalışmaları daha etkin, kolay ve uygulanabilir bir hale gelmiştir. Bu çalışmanın amaçlarını kısaca tanımlamak gerekirse : ilki, hedeflenen bir BDx sistem için yazılım ve donanım alternatiflerinin değerlendirilmesi, ikincisi ise AHP ile entegre edilen bir benzetim üretecini kullanarak, AHP çalışması ile sıralanan alternatiflerin sırası ile en tatminkar sonuçlar bulununcaya kadar firma üretim organizasyonu üzerinde denenmesidir.
The many successful implementations of computer-integrated systems ( CIM ) have created major advantages for most companies in the competitive world market. In particular, some companies have implemented these systems in order to keep up their competitive power. Unfortunately, these companies have met some problems in their implementation processes, such as a lack of well-educated personnel, insufficient management support, wrong implementation strategies and techniques, and so on. In order to overcome these problems, in this thesis a systematic structure for the implementation and analysis of CIM systems is presented to eliminate for at least reduce these kinds of problems. In addition, some techniques, such as the analytic hierarchy process ( AHP ), benchmarking and simulation approach are used together in order to make the implementation and analysis studies more effective, easy and applicable for the companies. The objectives of the research are : first, to use the AHP technique for the evaluation of the hardware and software alternatives for a targeted CAx system, secondly, to use a simulation generator integrated with the AHP to try the alternatives that are ranked by the AHP study, on product organization model of a company, until a model is found that provides the best performance values as determined by the company’s management.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Bilgisayar bütünleşik imalat ( BBİ ), Analatik hiyerarşi prosesi ( AHP ), Kıyaslama ve Benzetim, Computer integrated manufacturing ( CIM ), Analytic hierarchy process ( AHP ), Benchmarking and Simulation
Alıntı