Çok Katlı Betonarme Bir Binanın Deprem Performansının Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Yöntemler Kullanılarak Belirlenmesi Ve Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-12
Yazarlar
Arslan, Yasin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ülkemiz aktif bir deprem kuşağı üzerinde bulunmaktadır. Nitekim yakın tarihimizde büyük depremler meydana gelmiş ve ne yazık ki pek çok can ve mal kaybına neden olmuştur. Bu durum mevcut yapıların güçlendirilmesi ve yeni yapıların depreme dayanıklı yapı tasarım kuralları dikkate alınarak titizlikle projelendirilmesi konularının tekrar sorgulanmasını gerektirmiştir. Dolayısıyla daha akılcı yaklaşımlar ve yöntemlerin geliştirilmesi konusu vurgulanmıştır. Geliştirilen yöntemler yapının performansını belirlemeye yöneliktir ve “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007” de doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler olarak sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada, ilgili yönetmelik koşullarına göre boyutlandırılmış sekiz katlı bir betonarme hastane binasının yine ilgili yönetmelikte tanımlanan doğrusal elastik yöntemlerden eşdeğer deprem yükü yöntemi doğrusal elastik olmayan yöntemlerden artımsal eşdeğer deprem yükü yöntemi ve zaman tanım alanında hesap yöntemi kullanılarak performans seviyeleri belirlenmiştir. Her üç yöntemle de elde edilen sonuçlar karşılaştırılmış, değerlendirilmiş ve tartışılmıştır.
Turkey is located on an active seismic zone. Unfortunately many major earthquakes have been occured in last century. It have been caused high level of damage on structures and loss of lifes. That fact reveals that the importance of strengthening of existing buildings and earthquake resistant design of building should be questioned. It is emphasized the necessity of development better methods. The aim of the new methods which have been proposed are related to determine the seismic performance of buildings. 2007 Turkish Eartquake Code presents these methods as linear elastic and non-linear analysis. In this study, seismic performance of the eight story hospital building having RC structural system that is designed according to building code. İt is designed by using methods which is one of them is linear and two of them are non linear analysis. The results obtained by using three analysis methods are given in tables and graphs. The results are discussed and compared.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Performans, Deprem, Doğrusal elastik olmayan yöntemler, Earthquake, Performance, Non linear methods
Alıntı