Orta Ölçekli Bir İşletmede Çevre Yönetim Sistemi Standardı Uygulaması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güler, Feryal
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Çevre yönetim sistemi standardı çok yeni bir standarttır. Ülkemiz koşullarında standartın anlaşılabilmesi için yapılan uygulamaların paylaşılması gerekmektedir. Bu gereklilikten yola çıkılarak orta ölçekli bir işletmede çevre yönetim sisteminin kurulma aşamaları ve sistemin gerekleri, sağladığı avantajlar tezde başlıca ele alınan konular olmuştur. Konu ile ilgili kaynakların yetersiz oluşu sistemi kurma aşamasında yaşanan zorlukların artmasına sebep olmuştur. Özellikle ülkemizde girişimci sayısının çokluğu ile paralel olarak orta ölçekli işletme sayısında da artış vardır. ISO 14001 uygulayan işletmelerin bir çoğunun yurt dışı bağlantılı firmalar olması tezin uygulama konusu için seçilen işletmenin uygunluğunu ortaya koymaktadır. Tez konusu olan Eczacıbaşı-Lincoln Electric kuruluşu Kaynak Tekniği San. Ve Tic. A.Ş.’de tezi hazırlayan çevre mühendisinin görevi çevre yönetim sisteminin işletmede kurulabilmesi için gerekli çalışmaların yapılmasıdır. Böylece çevre mühendisi sistemin kurulma aşamasındaki karşılaşılan problemlerin çözümü konusunda tecrübe kazanmış ve bu tecrübe teze aktarılmaya çalışılmıştır.
Environmental management system standart is a new standart. In our country conditions, we have to share all our applications to understand the whole standarts. Because of this necessity, in a medium sized organization, the main subjects of the thesis are ISO 14001 application steps and system requirements, system advantages. İnsufficient literature cause to increase the problems we meet while establishing to applicate the system. Especially, in our country, increasing amount of the medium sized organization is parallel to increasing amount of the enterpreneurships. The big amount of companies, which have ISO 14001 applications, connecting with foreign countries shows that the company which is selected for ISO 14001 application is appropriate for this thesis. In the selected company, Eczacıbaşı-Lincoln Electric Corporation Kaynak Tekniği San. Ve Tic. A.Ş., the mission of environmental engineer also who prepared the thesis, is to make applications to establish the ISO 14001 in the company. So that the engineer is experienced about solution of the problems in establishing the system and this experience is mentioned in the thesis.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
ASKAYNAK, Çevre Yönetim Sistemi, Orta Ölçekli İşletme, ASKAYNAK, Environmental Management System, Medium Sized Organization
Alıntı