Infrared Yöntemle Termal Deşarj İncelemesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2002-01-18
Yazarlar
Yılmaz, Ali Osman
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Nükleer teknikler içinde infrared teknikler hacimsel teknik olarak önemli yer tutan teknikler durumundadır. Fazla olarak, infrared tekniklerin uygulamada stratejik önemleri de söz konusudur. Bu bağlamda, Infrared ölçümleme tekniği günümüzde kullanılan ileri tekniklerden biridir. Bu tekniğin, farklı amaçlara hizmet eden oldukça geniş bir kullanım alanı mevcuttur. Öte yandan, "Termal deşarj" günümüzde, pek çok eleman, sistem veya tesis için incelenmesi ve takip edilmesi gereken bir olgudur. Dış çevreye, ortam sıcaklığından farklı elemanların bırakılması termal deşarjı oluşturmaktadır. Günümüzde, güç santrallarından termal deşarj, üzerinde durulması ve düşünülmesi gerekli bir konu durumundadır. Santrallardan termal deşarjın kontrolsuz olması, çevreyi negatif yönde etkileyebilmektedir. Bu bağlamda, fosil yakıtlı (kömür, petrol veya doğal gaz kullanan) termik santraller ile nükleer santraller için, termal deşarjın incelenmesi ve takip edilerek kontrol altında tutulması gerekir. Bu Yüksek Lisans Tez çalışmasında, çevresel termal deşarj için bir deneysel inceleme; nükleer bir teknik olan infrared ölçümleme ile gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda, büyük güç santralların kurulmasına şiddetle gereksinim duyan ülkemiz için önemli olabileceği düşünülen bir konunun, ileri bir nükleer teknik ile deneysel olarak araştırılması yapılmıştır. Yapılan çalışmalar bağlamında, farklı sıcaklık farklılıkları ile ve de farklı termal deşarj miktarları için deneysel çalışmalar gerçeklenmiştir. Ulaşılan sonuçlar bağlanımda, çevre ve ekolojik dengenin korumasına yönelik olarak, termal deşarj noktasından farklı mesafelerde sıcaklık değişim incelemeleri yapılabilmiştir.
Infrared techniques are such important techniques for volumetric techniques in nuclear research field. Further more, infrared techniques have a strategic importance in applications. Therefore, infrared measurement is one of the advanced and important techniques. It has large application area that serve for several and different purposes. By the way, "Thermal Discharge" is a feet to research for many systems or foundations. Leaving heated water in large quantities of water is the main concept for thermal discharge. Nowadays thermal discharge from steam-electric power plants is a fact to consider about. Thermal discharge form power plants without control effects environment negatively. In this field of view, discharge from fossil fuelled power plants or nuclear power plants should be under control. In this MSc. Thesis, an experimental study has been observed for environmental thermal discharge by using a nuclear technique as namely infrared measurement. An experimental investigation has been searched for power plants by using the advanced nuclear technique, which also important for our country. In the respect of the study, experimental studies have been observed for different temperature differences and different thermal discharge quantities. Temperature change researches have been also observed for different distances from thermal discharge point, which searched for ecological balance conditions. 
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2002
Anahtar kelimeler
Ekoloji, Kızılötesi, Termal deşarj, Çevresel etki, Ecology, Infrared, Thermal discharge, Environmental impact
Alıntı