Üretim sistemlerine toplam kalite yaklaşımı

thumbnail.default.alt
Tarih
2001
Yazarlar
Martin, S. Birgi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Özet
Organizasyonların uzun vadeli hedeflerine ulaşabilmelerini ve gün geçtikçe zorlaşan global rekabet koşulları ile mücadele güçlerini etkileyen en önemli faktör ürün ve hizmetlerinin kalitesidir. Toplam kalite yönetimi, bir kuruluşta iş süreçlerinin sürekli iyileştirilmesi yoluyla, müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin sistematik bir şekilde yerine getirilmesini öngören bir yönetim felsefesidir. TKY yalnız ürün ve hizmetlerdeki iyileştirmeleri değil, aynı zamanda toplum üzerindeki etkiyi, organizasyon içerisindeki liderliği, müşteri ve çalışan memnuniyetini de kapsar. Günümüzde TKY gibi modern yönetim yaklaşımlarında insan kaynaklarının şirket performansına olan etkisine dikkat çekilmektedir ve kalite çemberleri, öğrenen organizasyonlar, yetkilendirme ve eğitime verilen önem konuları önem kazanmaktadır. Toplam kalite yönetiminin temel prensipleri müşteri odaklılık, sonuçlara yönlendirme, süreçlerle yönetim ve sürekli gelişmedir. Ürün ve hizmet kalitesini en son noktada değerlendirecek olan müşteridir. Müşteri bağlılığını sağlamanın, müşteriyi elde tutmanın ve pazar payı elde etmenin en iyi yolu mevcut ve potansiyel müşterilerin gereksinimlerine net bir biçimde odaklanabilmektir. Bütün faaliyetler sistematik olarak süreçlerle yönetilmelidir. Kuruluşun performansı sürekli öğrenme, yenilik ve iyileştirme kültürü içinde yönetilirse ve paylaşılırsa en üst noktasına çıkacaktır. Bir üretim sisteminin etkin ve verimli çalışması için, sistemi oluşturan insan kaynaklan, hammadde ve ekipmanlar gibi tüm faktörler en etkili şekilde kullanılmalıdır. Mükemmellik için yalnızca uygun ekipmanlara sahip olmak yetmez; bunun yanında en yüksek verimi sağlayacak şekilde tasarlanmış süreçler ve eğitimli ve işine sahip çıkan çalışanlar gerekmektedir. İş süreçlerinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesinde bizzat o işi yapan çalışanların katılımı çok önemlidir. Yalın üretim organizasyonun sadece üretim bölümünün ilgili olduğu ve yalnızca üretim tesislerinde geçerli olan bir yaklaşım değildir. Ürün geliştirme, satınalma, insan kaynakları, satış ve pazarlamayı da içine alan ve ürünün tasarımından, pazaıianması ve müşterilere teslimine kadar olan tüm prosesleri kapsar. Müşteri talep ve beklentilerinin, yüksek kalitede ve mümkün olan en düşük maliyetle karşılanmasına dayanan yalın üretim, şirket çalışanlarının yanısıra tedarikçilerin de katılımını gerektirir. Yalın üretim ürüne değer katmayan bütün faaliyetlerin ortadan kaldırılmasını hedefler. Üretim sırasında oluşan israf ve hatalar müşteri memnuniyetsizliğine ve dolayısıyla da pazar payı kaybına sebep olacaktır. Fazla stok, kaynakların israfı, zaman kayıpları ve üretim hataları başarılı bir yalın üretim sisteminde minimuma indirilmiş olmalıdır. Yalın üretim temel olarak toplam kalite yönetimi prensipleriyle aynı doğrultudadır. Ürün ve hizmet kalitesinde gelişme, müşteri memnuniyeti ve yüksek pazar payı her ikisinin de ortak hedeflerindendir. Her iki anlayış da stratejik ve gerçekçi hedefler ile tüm süreçlerin sistematik bir şekilde yönetilmesini gerektirir. Tam zamanında üretim (JIT) ve yalın üretim sistemlerinin başarıyla uygunabilmesi için organizasyonun bütününde toplam kalite anlayışı benimsenmiş olmalıdır. Maliyetlerin azaltılması, çalışanların ve tedarikçilerin katılımı, sürekli iyileştirme ve müşteri tatmini her iki yaklaşımda da ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada toplam kalite yönetiminin üretim sistemlerinde uygulanması incelenmiş ve üretim sistemlerinde toplam kalite yaklaşımı ortaya konmuştur. Yalın üretim ve tam zamanında üretim uygulamalarının ancak toplam kalite yönetiminin etkin bir şekilde uygulandığı organizasyonlarda verimli olacağı savunulmuştur.
Quality is the key factor in improving a company's competitiveness in local and international markets and for its long-term survival. Total quality management is the systematic way of influencing the quality of all relevant aspects of business. TQM is directed at the quality of an organization's products or services, the processes and cooperation taking place in the organization, and collaboration with suppliers. TQM is also directed at the quality of operational results, impact on society, quality of leadership, employee satisfaction and customer satisfaction. The origination of total quality as a management theory can best be compared with the rise of industrialization. According to the recent management approaches, more attention should be paid to the human aspect; quality circles, empowerment, sensitivity training and the learning organization are some examples. The fundamental concepts of excellence are results orientation, customer focus, management by processes and continuous improvement. Excellence is dependent upon balancing and satisfying the needs of all stakeholders. The customer is the final arbiter of product and service quality and customer loyalty, retention and market share gain is best optimized through a clear focus on the needs of the current and potential customers. Organizations perform more effectively when all inter-related activities are understood and systematically managed. Organizational performance is maximized when it is based on the management and sharing of knowledge within a culture of continuous improvement and learning. When a production system is under consideration, all components of the system including manpower, raw material and equipment at all phases of the production have to fulfil their tasks properly in order to meet ultimately customer needs and expectations. Excellence in product or service quality cannot be achieved by just having high precision equipment. Well trained, quality-minded manpower is the most valuable asset in the attainment of the desired quality. The commitment and the participation of all the members of the organization in an absolute necessity for the quality mission. Quality system involves all phases from initial identification to final satisfaction of requirements and customer expectations. Lean manufacturing is not something that is only relevant to what goes on within the four walls of the plant. It relates to the whole way in which the company carries out its business, and impacts everything from product concept through to product delivery and clearly embraces the activities of product development, purchase, human resources, sales, marketing and every non-manufacturing activity. Xll The philosophy of lean manufacturing is to build a customer driven product sequence in a predictable and stable manner at the lowest total cost and time with the highest quality. This effort requires the full commitment and involvement of all employees and the company's suppliers, and the rewards reaped by lean manufacturing are spectacular. Lean producers focus on the activities that do not add value to the product in order to reach customer satisfaction. Waste means lost time and money, which can result in customer dissatisfaction and loss of market share. Waste comes in many forms, from holding too much stock in plants and dealerships to poor layouts resulting in an employee unnecessarily having to walk a couple paces from one work-point to another. The results of waste are in efficiency and under-performance, lead weights that no business fighting to survive and prosper in a high competitive global market can afford to carry. Total quality management states that organizational performance is maximized with the management and sharing of knowledge within a culture of continuous learning, innovation and improvement. Excellence is dependent upon balancing and satisfying the needs of all stakeholders. Lean manufacturing mainly depends on the principles of total quality. Their common objective is to reach product and service quality, customer loyalty and considerable market share. They both require realistic goals, strategic direction and systematically managed processes. In order to apply the just in time (JIT) and lean manufacturing techniques efficiently, the company should implement the principles of total quality management in a consistent way. Minimization of the costs, results orientation, involvement of every employee, partnership development and continuous improvement are the basic common concepts of TQM and lean manufacturing. This thesis presents the implementation of total quality management in production systems, and the total quality approach to lean manufacturing. The research presented in the thesis states that the application of lean manufacturing and JIT requires excellent quality management systems in the organization.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Anahtar kelimeler
Toplam kalite yönetimi, Yalın üretim, Üretim sistemleri, Total quality management, Lean production, Production systems
Alıntı