İnşaat Şantiyelerinde Bulanık Kümeler Yardımıyla İş Güvenliği Risk Analizi Yöntemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Gürcanlı, Gürkan Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada bulanık kümeler yardımıyla inşaat şantiyelerine özgü bir risk analiz modeli geliştirilmiştir. Türkiye’de ve dünyada iş güvenliğine ilişkin istatistikler ve güncel durum gözönüne serilmiş, giderek yaygınlaşmaya başlayan iş güvenliği yönetim sistemleri incelenmiş, bu sistemlerin ayrılmaz bir bileşeni haline gelen risk analizi ve tehlike değerlendirme teknikleri ayrıntılı bir şekilde ele alınmış ve inşaat sektörü için uygun bir risk analizi modeli için gerek literatür gerekse de saha araştırması yapılmıştır. Toplam 5239 iş kazası ayrıntılı bir şekilde incelenmiş, 58 şantiyedeki iş güvenliği uygulamaları sahada araştırılmış ve model bir tünel şantiyesinde uygulanmıştır. Modelin üç değişkeni olan Kaza Olabilirliği, Güvenlik Düzeyi ve Kaza Şiddeti bulanık kural tabanlı sistemin girdileri olarak kullanılmış ve her kaza tipi için çıktı değişkeni Risk Düzeyi bulunmuştur.
In this study, by the aid of fuzzy sets a new risk analysis model for occupational safety was developed. The statistics and current situation related to occupational safety in Turkey and in the world are presented, the occupational safety management systems which have been widely utilized are examined, risk analysis and hazard assessment techniques which is the main elements of these systems are investigated in detail and broad literature research and field study were performed to construct a occupational risk analysis model for construction industry. 5239 occupational accidents are investigated and classified, safety management systems and their implementation of the safety rules are observed in visited 58 construction sites and the model applied in a tunnel construction site. The three variables of the model, Accident Likelihood, Current Safety Level and Accident Severity, utilized as input variables of the fuzzy rule-based system and for each type of accident the output variable, Risk Level is derived.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
İş Güvenliği, Risk Analizi, Kaza Olabilirliği, Kaza Şiddeti, Occupational Safety, Risk Analysis, Accident Likelihood, Accident Severity
Alıntı