Sağlıklı Yaşlıların İmmün-genetik Özellikleri: Yaygın Mefv Mutasyonlarının Ve Gen İfadesinin Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karaman, Sinem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ailesel Akdeniz ateşi (AAA), yaygın olarak Akdeniz toplumlarını etkileyen otozomal çekinik bir hastalıktır. MEFV (ailesel akdeniz ateşi geni) geninde bulunan beş mutasyon, yani E148Q, M680I, M694V, M694I, ve V726A, hastalıkla alakalı alellerin yaklaşık %70’ini oluşturur. MEFV geninin ürünü pirin proteini anti-enflamatuar regülasyon yolizinde rol almaktadır. Bu çalışmanın amacı, bir sağlıklı yaşlı grubu ile normal popülasyonu temsil eden tarihsel kontroller arasında, MEFV’nin en yaygın beş mutasyonunun sıklıkları arasında istatistiksel olarak bir farklılığın varolup varolmadığının ortaya çıkartılmasıdır. MEFV’nin iltihapla alakası gibi, iltihap yanıtında rol alan genlerin arasındaki ilişkinin analizinde kullanılabilecek metodlardan biri, daha once herhangi bir kronik iltihaplı hastalık yaşamamış sağlıklı yaşlılarda bu genlerin sıklığının araştırılmasıdır. Burada sınanan varsayım iltihaplı hastalığa yakalanmayanlarda iltihapla ilgili genlerin serbest toplumda beklenen sıklıktan daha az sıklıkta olmasıdır. Bu amaçla, bu beş mutasyon genotiplendi ve sonuçlar önce tarihsel kontrollerle kıyaslandı, daha sonra da iltihabı işaret eden faktörlerden Romatoid Faktör ve C-Reaktif Protein seviyelerinin pozitivitesine karşılık mutasyon dağılımlarının altgrup analizleri yapıldı. Ayrıca, Gerçek-Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksyonu ile mutasyonlar ve gen ifadesi seviyesi arasındaki olası ilişkiler analiz edildi. MEFV mRNA seviyeleri mutasyon taşıyıcıları, mutasyonsuz alel taşıyıcıları ve bilinen mutasyonları taşıyan AAA hastaları arasında yapıldı.
Familial Mediterranean Fever (FMF) is an autosomal recessive disease that commonly affects people of Mediterranean ancestory. Five mutations in MEFV (the gene for FMF) namely, E148Q, M680I, M694V, M694I, and V726A, make up approximately 70% of the disease associated alleles. FMF protein product pyrin is involved in the antiinflammatory regulation pathway. The aim of this study was to reveal any statistical difference in the frequencies of five most common mutations of MEFV gene, between a healthy elderly population and historical controls representing the normal population. A method in studying the association between those genes, which play a role in inflammatory response such as MEFV, can be the study of the frequency of such genes in the elderly population who have not experienced diseases related to any disease with chronic inflammation. Here, the hypothesis tested is the less frequent occurrence of inflammatory gene mutations in the elderly population who have lived a healthy life without inflammatory disease as compared to general population. For this purpose, genotyping was done for five mutations, and the results were first compared with historical controls and then subgroup analyses for positivity of certain inflammatory markers such as; Rheumatoid Factor (RF) and high sensitive C-Reactive Protein (hsCRP) versus mutation distribution were done. Furthermore, a gene expression analysis was done with Quantitative real-time Polymerase Chain Reaction (Q RT PCR), in order to reveal any association between mutations and expression level of MEFV mRNA. Comparison between the mRNA levels of MEFV was done between mutation carriers, wild type allele carriers and FMF patients with known MEFV mutations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
AAA, MEFV, gen mutasyonları, pirin, iltihap, FMF, MEFV, gene mutations, pyrin, inflammation
Alıntı