Individual Guitar Maker’s Business Optimization

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Sezen, Ali
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
The purpose of this thesis is mainly to cover the fundamentals of lutherie on both management and production ends and to provide a functioning business model. Lutherie is generally considered as a subject mainly focuses on woodworking, design and acoustics. People who tend to learn the craft and become professional luthiers are prioritizing these aspects more than any other. But what is missing during in this process are the elements of management (both for the production and the product) and the fundamentals of managing a workshop. Although main focuses are all the very essence of this occupation, establishing a successful custom guitar brand requires more than all of these. This thesis aims to firstly identify the profession on multi-perspective level. For that, this thesis will provide a review of business models in mass production sector alongside two questionnaires constructed by my own business experience with open ended and closed ended questions directed to professional luthiers and professional guitars players internationally by SurveyMonkey (Appendix C). After cross referencing and analyzing the data provided by the surveys to define the deficiencies and opportunities in the business and the market, main focus will be on sales and production modeling, publicity of work and the areas that all luthiers should be taking advantage of such as expositions, festivals, endorsement deals which the data from surveys will provide reference points. Becoming a master luthier requires time, labor, woodworking experience and developing a design approach towards the instrument of choice. There are technological and informational advantages of the 21st century to manage time and labor more efficiently. This advantages covers production and management models which will assist to develop a more optimized establishment. After portraying the production fundamentals in general, emphasizing the general management factors of an individual workshop will be the main concentration. First of all, the establishment’s initial expenses, production expenses and promotional expenses needs to be identified. For that, the thesis will use the surveys directed to professional luthiers and a review of a business plan. The data on hand, will be useful to prepare a feasibility report detailed enough to prepare individuals who are interested in the job professionally. This includes stock expenses, power tools and technology based tool usage, advertisement, exposition attendances and a model endorsement deal (Appendix B). Secondly, based on educated guessed data and individual experience, a customized business plan template will be prepared for individual workshops. This will include mainly project management, risk management, financial analysis and planning principles. Considering this work is being prepared for individuals who have the professional approach towards guitar making and the fact that lutherie is a subject that needs to be examined individually, the thesis will exclude the know-how of lutherie. With the data gathered, the thesis will examine the business models of well-known international expositions which will guide the individuals to be more active in promotional and networking aspects. In conclusion, this paper will present a preliminary framework for luthiers who wants to set up their own guitar making brand.
Bu tezin amacı, lüthiyerliğin üretim ve işletme hususlarını inceleyerek, fonksiyonel bir iş modelinin üretimini sağlamaktır. Lüthiyerlik genel olarak ağaç işçiliği, tasarım ve akustik esaslarına dayanan bir zanaat olarak kabul edilir. Mesleği öğrenerek profesyonel olan girisimcilerin de öncelikleri bu esaslardır. Ancak bu süreçte atölye işletmesi, üretim organizasyonu ve marka yönetimi gibi hususlar gözardı edilerek tamamen üretim odaklı bir çalışma içerisine girilir. Her ne kadar bu unsurlar işin temelini oluştursa da; başarılı bir butik enstrüman markası yaratmak bu temellerden fazlasını gerektirir. Çalışmanın öncelikli amacı mesleği birden fazla düzlemde analiz etmektir. Bu analiz için gereken referans veriler seri üretim sektöründeki iş modellerinin incelenmesinden ve uluslararası platformda profesyonel gitar yapımcılarına ve profesyonel gitaristlere ucu açık ve kapalı sorular soran kendi iş tecrübem ile oluşturulmuş iki ayrı anket ile oluşturulacaktır (Ek C). Anket ve incelemelerden elde edilen veriler birbirleri ile karşılaştırılıp pazarın eksiklikleri ve avantajları belirlendikten sonra, tezin odağı satış ve üretim modellemesi, ürünün tanıtımı ve fuar katılımları ve tanıtıcı sanatçı anlaşmaları gibi luthiyerlerin faydalanması gereken alanlar olacaktır. Bir lüthiyer olmak ağaç işçiliği tecrübesine, yapılacak enstrüman için oluşturulacak tasarım planına ve iş gücüne gerek duyar. Günümüzde bu hususlar, 21. yy’ın sunduğu teknoloji ve bu teknolojiye ulaşımın kolaylığı avantajları ile çok daha hızlı, hassas ve daha az iş gücü ile yapılabilir. Bu avantajlar üretim ve işletim modellemelerini de kapsayarak daha optimize bir işletme oluşturulmasına yardımcı olacaktır. Çalışma, üretim esaslarından genel olarak bahsettikten sonra, bireysel atölye yönetimi hususlarını incelemeye ağırlık verecektir. Öncelikli olarak işletmenin temel giderlerleri, üretim giderleri ve tanıtım giderleri belirlenmelidir. Bunun için tez, profesyonel lüthiyerlere yöneltilen anketi ve bir iş modeli incelemesini kullanacaktır. Elde edilen veriler ilgili profesyonellere yol gösterecek detaylı bir fizibilite raporu oluşturmaya yardım edecektir. Rapor, ağaç ve ağacı işlemeye yarayacak makinelerin maliyet ve zaman oranını, tanıtım operasyonunu, fuar katılımlarının fizibilitesini ve örnek bir tanıtıcı sanatçı anlaşmasını kapsayacaktır (Ek B). Eldeki bilgiler ve bireysel tecrübe doğrultusunda bireysel bir atölye için özelleştirilmiş bir iş modeli planı oluşturularak planlama, proje yönetimi, risk yönetimi ve finansal analiz hususları incelenecektir. Çalışmanın odağında gitar yapımı ile profesyonel bir mecrada ilgilenmek isteyen bireyler olduğu varsayımı ve enstrüman yapımı bilgisinin, ayrı olarak derinlemesine incelenmesi gereken bir konu olması sebepleri ile, lüthiyerlik teknik bilgisi içerik dışı bırakılmıştır. Eldeki veriler ile tez, bilinen uluslararası fuarların iş modellerini inceleyerek tanıtım ve iletişim ağı kurmak hususlarında bireylerin daha faal olmasına rehberlik edecektir. Sonuç olarak bu tez, profesyonel gitar yapım markası kurmak isteyen lüthiyerlere bir ön çalışma oluşturma amacı taşır.
Açıklama
Thesis (M.A.) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2017
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017
Anahtar kelimeler
Music, Guitar, Müzik, Gitar
Alıntı