2,6 Dihidroksibenzoik Asitin Aklimasyon Ve İnhibitör Etkisinin Aerobik Şartlar Altında Pepton Giderimine Etkisinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Katipoğlu, Tuğçe
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, bir biyolojik arıtma tesisinden alınan aktif çamurun zeytin yağı endüstrisi kaynaklı 2,6 dihidroksibenzoik asite aklimasyonu incelenmiştir. 2,6 dihidroksibenzoik asitin biyolojik arıtılabilirliği bir biyolojik ayrışma testi ile desteklenmiştir. Bir arıtma tesisinden alınan aktif çamur pepton içerikli sentetik atıksuya aklime edilerek yüksek ve düşük çamur yaşlarında çalıştırılmıştır. Aynı nitelikteki aktif çamura sentetik atıksu ile 2,6 dihidroksibenzoik asit aklimasyonu birlikte uygulanmış; respirometrik çalışmalar ve konvansiyonel parametrelerle sistem izlenmiştir. 2,6 dihidroksibenzoik asitin, farklı çamur yaşlarında pepton giderimi üzerinde inhibitör etkisi olduğu görülmüştür. Belirli bir işletim periyodu sonunda aktif çamurun bu karışıma aklimasyonu gözlenmiştir. Bu maddenin aklimasyonu, farklı çamur pepton ve 2,6 dihidroksibenzoik asit giderimleri kullanılarak değerlendirilmiştir. Sadece pepton ile beslenen sistemlerde çok bileşenli modeller kullanılarak farklı çamur yaşlarının etkisi kinetik özellikler kapsamında değerlendirilmiştir.
In this study, acclimation of activated sludge taken from a biological treatment plant to 2,6 dihydroxybenzoic acid which is generated from olive mill wastewater was investigated. Inherent biodegradation of 2,6 dihydroxybenzoic acid was observed in a inherent biodegradation test. Activated sludge from a treatment plant was acclimated to a synthetic peptone mixture, and operated at high and low sludge ages. Acclimation of activated sludge from the same origin to 2,6 dihydroxybenzoic acid with peptone mixture was performed and monitored through respirometric studies as well as conventional parameters. Results were evaluated in comparison with peptone acclimated systems. Inhibitory effects of 2,6 dihydroxybenzoic acid to peptone degradation was observed for different sludge ages. However, acclimation of activated sludge to this compound was achieved after a certain operating period. The different sludge ages on the acclimation process was evaluated in terms of degradation of peptone and 2,6 dihydroxybenzoic acid. The only peptone fed systems of different sludge ages were evaluated in terms of kinetic characteristics estimated by using a multi-component model.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
2, 6 dihidroksibenzoik asit, aklimasyon, aktif çamur, modelleme, 2, 6 dihydroxybenzoic acid, acclimation, activated sludge, modelling
Alıntı