Organik Katı Atıkların Aktif Çamur İle Birlikte İki Kademeli Anaerobik Arıtımının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-02-18
Yazarlar
Sezer, Bihter
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışma, kentsel nitelikli organik katı atık üretimi içerisinde önemli bir yeri olan hal atıklarının aktif çamur ile birlikte sırasıyla yüzde 75:25 (TUKM bazında) oranında karıştırılarak, laboratuvar ölçekli iki kademeli anaerobik arıtılmasının deneysel olarak gerçekleştirilmesini ve sistem performansının incelenmesini kapsamaktadır. Anaerobik arıtma sistemi iki kademeden oluşmaktadır (fermentör ve çürütücü). Yapılan çalışmada, biyometan oluşumunun ve sistemin giderim verimlerinin değerlendirilmesi sonucu %64 KOİtop giderimi, %52 TKM giderimi ve %67 UKM giderimi ile sistemin iyi bir performans sergilediği ve her iki kademesinin denge konumuna geldiği gözlenmiştir. pH 5,5’te fermentör performansı oldukça iyi iken pH 6,0’da asit faz ile metan fazın belirgin şekilde ayrılamadığı ve UKM gideriminin arttığı saptanmıştır. Çürütücüde ise iyi bir arıtma performansı gözlenmiş ve fermentörde meydana gelen değişimlerden dolayı sistemin denge konumunun bozulmadığı, sadece düşük katı madde beslenmesi durumunda UKM gideriminde ve gaz oluşumunda düşüş meydana geldiği görülmüştür. Çürütücüde oluşan ortalama metan miktarının 0,264 m3 CH4/kg UKMgiderilen.gün olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen biyometan ile AB Katı Atık Düzenleme Direktifi ve Kyoto Protokolü’nde öngörülen atık azaltma ve yenilenebililir enerji kaynaklarından enerji üretiminin sağlanmasına katkıda bulunlunulabileceği görülmüştür. Elde edilen enerjinin, 2005 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının (YEK) Elektrik Enerjisi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun Önerisi’nde öngörüldüğü üzere, atıklardan üretilecek elektrik enerjisinin 0,14 €/kW-sa’den satılarak atıktan gelir elde edilmesinin teşviki, bu tip arıtma çözümlerinin yaygınlaşması açısından önem arz etmektedir.
This study consists of, laboratory scale two-stage anaerobic digestion of fruit and vegetable wastes which are important in organic fraction of municiple solid waste and activated sludge mixing, 75:25 (VS) respectively, and evaluation of system performance. Two reactors were used (fermenter and digester). In this study, in terms of biomethane production and waste reduction of the system, 64% CODtotal reduction, 52% SS reduction, 67% VS reduction were achieved. Also fermenter and digester are stabilized. Fermenter was affected from pH too much. The fermenter performance was good when pH of reactor was 5.5. When pH of it was 6.0, acid phase and methane phase couldn’t seperate distinctively and VS reduction occurs in acid phase. Digester’s performance was well and it wasn’t inhibited from variation conditions of fermenter but VS reduction reduced when it was fed of low solid matterial. The methane amount was 0.264 m3CH4/kg VSremoved.day. Biomethane production owing to two stage anaerobic digestion of organic wastes and activated sludge contributes European Union Solid Waste Regularization Directive’s and Kyoto Protocol’s requirements (waste reduction and energy production fom renewable energy sources. Produced energy is anticipated to sell 0.14 €/kW-h to encourage using of this kind of treatment systems by Using of Renewable Energy Sources (YEK) as Electric Energy Motion (2005).
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Birlikte Arıtım, Mezofilik, Sebze ve Meyve Atıkları, Aktif Çamur, İki Kademeli Anaerobik Arıtma, Biyometan, Co-Digestion, Mesophilic, Fruit and Vegetable Wastes, Activated Sludge, Two Stage Anaerobic Treatment, Biyometan
Alıntı