Geri Kazanımlı Kapalı Çevrim Tedarik Zinciri İçin Dağıtım Planlama

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-07-27
Yazarlar
Otay, İrem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Artan nüfus artışı, iklimsel değişiklikler  ve  doğal kaynakların hızla tükenmesi  gibi  çeşitli  faktörler  işletmeleri  kaynak  tüketimini  azaltmaya  ve  böylece  maliyetleri  düşürmeye  yönlendirmiştir.  Bunlara  ek  olarak,  günümüzün  zorlu  rekabet  ortamı,  teknolojideki hızlı gelişmeler,  son yıllarda çevre bilincinin artmasıyla  müşterilerin  ürün  ve/veya  hizmet  alırken  çevreci  yaklaşımlar  sergileyen  işletmelerden  yana  tercihlerini yapmaları ve çeşitli yasal yükümlülükler, çevreye dost ürünlerin üretimi,  atıkların  geri  dönüşümü  ve  ürün,  parça  ve  malzemelerin  yeniden  kazanımı  gibi  konulara  verilen  önemi  arttırmıştır.  Bu  faktörler  tersine  lojistik  faaliyetlerini  incelenmesi, ürün, parça ve malzemeler için ileri ve tersine lojistik faaliyetlerinin etkin  bir şekilde yönetilmesini gerektirmiş ve ürün geri kazanım yaklaşımları gibi konulara  olan rağbeti arttırmıştır. Araştırmalar göstermiştir ki, tüm bu konuların dikkatle ele  alınması ve planlanması işletmelere rekabet avantajı sağlamaktadır.   Bu kapsamda, bu doktora tez çalışması ürünlerin ileri ve geri akışlarını dikkate alan  kapalı  çevrim  tedarik  zinciri  için  üretim  ve  dağıtım  faaliyetlerinin  planlanması  konusunu incelemektedir. Kapsamlı bir literatür araştırmasıyla, kapalı çevrim tedarik  zinciri  ve  tersine  lojistik  konularında  yapılan  çalışmalar  araştırılmıştır.  Ardından  tersine lojistik ve kapalı çevrim tedarik zincirindeki belirsizlikler dikkate alınarak  bulanık kapalı çevrim tedarik zinciri modelleri, bulanık kümeler ve bulanık modelleme  konuları üzerinde durulmuştur. Bu bilgiler ışığında, farklı işletmelerin problemlerini  çözmeye  yönelik  olarak  çeşitli  varsayımlar  altında  matematiksel  modeller  geliştirilmiştir.  Geliştirilen  modeller  nümerik  örnekler  için  çözülerek  modellerin  çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiştir. Daha sonrada bu modeller göz önüne alınarak   genelleştirilmiş  bir  model  oluşturulmuştur.  Uygulama  bölümünde  ise  geliştirilmiş  modeller gerçek hayat problemine göre revize edilmiştir. Model, birden çok yeniden  kullanılabilen ürün ve tek bir üretici, birden çok distribütör ve bölge deposu ile çok  sayıdaki müşteriyi içermektedir.  Model tek bir dönem için planlama yapmakta ve  birden  çok  amacı  göz  önüne  almaktadır.  Dikkate  alınan  amaçlardan  ilki,  kapalı  çevrimdeki toplam maliyetin minimum kılınmasıdır. Diğer amaçlar sırasıyla, ileri ve  tersine  ürün akışı  sırasında  meydana  gelen  sera  etkisi  yaratan  gazlardan  biri  olan  karbondioksit  gazının  emisyonunun  minimum  kılınması  ve  müşterilerden  geri  toplanamayan (kullanılmış) ürün miktarının minimum kılınması şeklindedir.  Kapalı çevrim tedarik zincirinde birçok belirsizlik ve eksik bilgi bulunmaktadır. Bu  belirsizlikler,  geri  dönüş  oranında,  geri  dönen  ürünün  kalitesinde,  geri  dönüş  zamanında olabileceği gibi ürünlerin talebinde de olabilmektedir. Bu belirsizlik ve  eksik  bilgilerle  başa  çıkabilmek  için  çok  amaçlı  karma  tam  sayılı  doğrusal  programlama  modelinin  çözümünde  bulanık  küme  ve  bulanık  modellemeden  yararlanılmıştır.  Modeldeki  belirsizlik  iki  şekilde  incelenmiştir.  İlk  olarak  hedef  ve  kısıtlardaki  bulanıklık ele alınmıştır. Modeldeki tüm hedeflerin erişim seviyeleri ile talep kısıtının  bulanık olduğu durum değerlendirilmiştir. Bulanık çok amaçlı modelin geleneksel tek  amaçlı  doğrusal  programlama  modeline  dönüştürülmesinde  ağırlıklı  toplamsal  modelden yararlanılmıştır. Daha sonra ise, modeldeki çeşitli  parametrelerdeki  (geri  dönüşüm oranı ve talep  gibi)  bulanıklık ele alınmıştır. Her iki durum gerçek hayat  problemi için çözülmüştür. Modellerin çözümünde GAMS 24.02 - CPLEX solverdan  yararlanılmıştır. Ek olarak, modellerin doğruluk ve geçerlilik analizleri ile duyarlılık  analizleri  gerçekleştirilerek  sonuçlar  analiz  edilmiş  ve  gelecek  çalışmalar  için  önerilerde bulunulmuştur.
Increasing population, climate changes, and rapid consuption of  natural resources are the factors that led organizations to reduce sources and to decrease costs. Today’s highly competitive environment, increasing advancements in technology, growing customers environmental consciousness and legislations force organizations to produce environmentally friendly products, and to concentrate on waste management and recovery approaches of products, components, and materials. All these factors require to examine reverse logistic activities, to plan reverse flows of products, components, and materials and to manage effectively and efficiently forward and reverse logistic activities. One of the important topics in reverse logistics is recovery approaches.  There are different approaches which  vary depending on the organization operate and even on the product, component and material. Therefore, choosing the appropriate recovery approach is both complex and important topic for the organizations. The researches have highlighted that consideration of all these issues and planning of forward and reverse flows of products help organizations for decreasing costs, reducing resource consumptions while increasing productivity and proficiency, as well as protecting environment. Therefore, effective management of both forward and reverse flows allows organizations to gain competitive advantage in the market. For all these reasons, closed-loop supply chain and reverse logistics have been one of the critical and popular topics drawing attentions of researchers and practitioners for more than two decades. In the literature some of the studies concentrate only on the aspect of reverse flows while some other integrate both the forward and the reverse flows. In this dissertation, closed-loop supply chain integating both the forward and the reverse flows of the products is examined. By conducting a comprehensive literature review, papers with regard to closed-loop supply chain and reverse logistics are analyzed and classified depending on the problem they handle. The literature review points out that the studies mainly focus on some of the topics such as network design, inventory control, life-cycle analysis, and routing problems. However, this dissertation concentrates on production and distribution planning problem of a closed-loop supply chain for recoverable products by considering forward and reverse flows of products.  The review also highlights that there are few studies made on reuse which is one of the product recovery options. However, a large amount of studies are conducted on particularly recycling and remanufacturing recovery options. In addition, there are some studies integrating couple of product recovery options such as recycling and repairing, recycling and remanufacturing while there are a few number of studies conducted for reusable products and/or items.  The review also indicates that that there are only some studies using fuzzy logic methodology for recoverable products. However, researchers emphasize that the fuzzy logic and fuzzy modelling provide efficient solutions for handling uncertainties, vaguness and lack of information in the real life applications. For this reasons, fuzzy closed-loop supply chain models are reviewed in the literature by considering uncertainties and lack of information in the closed-loop supply chain and reverse logistics topics. In the dissertation, the fundamental concepts on fuzzy sets, extension principle, fuzzy numbers and fuzzy arithmetic operations are defined. Then, fuzzy mathematical modelling is analyzed in two different ways in which the previous deals with the fuzziness in the objectives and in the constraints while the last considers the fuzziness in the parameters (technological coefficients and right hand side values in the constraints).  By considering all these information stated above, in this dissertation, production and distribution planning problem for a closed-loop supply chain is analyzed under fuzzy environment. In this pursuit, a various mathematical models are developed for bringing solutions to production and distribution planning problems of different organizations.  For each model, graphical illustrations marking forward and reverse flows of the products are given in the dissertation to make the model more understandable. Also, indices, variables and parameters are defined and matematical models are formulated. The developed models are solved for numerical examples to check if the models are running. The results obtained from the solutions are presented using graphics. The results show that all the developed models run. This study systematically analyzing the closed loop supply chain production and distribution problem from a broad perspective illustrates the application to the real life industrial problem. In the application part, the developed models are revised for the real-life industrial problem. All the necessary parameters are collected from the factory operating in Istanbul. The factory prefered to change proportionally the real data. The model considering multiple reusable products is composed of a single producer, multiple distributors and multiple regional warehouses as well as a large number of customers that demand the reusable products from the factory. The model is conducted for the city of Istanbul and constructed for a single time period.  A varity of objectives are evaluated in the model. One of the objectives having an economical perspective is to minimized total costs of a closed-loop supply chain. The second objective having enviromental perspective is to minimize carbon dioxide emissions occuring during forward and reverse flows of the products. This objective considers all the forward and the reverse transportation activities between a factory and distributors, factory and regional warehouses, distributors and customers in the model. This is one of the important objectives since carbon dioxide is playing essential role as green house gas. Additionally, carbon dioxide emission is also one of the popular and important topics that researchers and practitionars work on. The last objective deals with minimizing total number of products that can not be collected back from the customers. The objective is essential especially for the organizations that reuse products or components. The reduction in lost products help organization to reduce consumption of sources, to protect environment and to reduce costs such as procurement costs, and transportation costs. Thus, this objective is also essential for the organizations.  On the other hand, in real life applications, there are uncertainties, vaguness and lack of information with regard to closed-loop supply chain and reverse logistics. One of the uncertainties are with regard to return rate of the products. The other uncertainty is on quality of the returned products or items. There are also uncertainties related to timing of returning items and even demands of the reusable products. To deal with the uncertainties, in this dissertation the developed multiobjective mixed-integer linear programming model is solved by using the concepts of fuzzy sets and fuzzy modelling.  In the application of the proposed model, the uncertainties associated to the problem are determined by reviewing the literature and by consulting to the factory management. The uncertainties are evaluated in two different aspects. Firstly, all the mentioned objectives and demand constraint are taken as fuzzy. Demand constraint is specifically chosen in the analysis because it affects many important decisions that the managers should make on such as inventory, production and logistics. For the solution of the first model, weighted additive approach is used for converting the fuzzy multiobjective model into crisp linear mathematical model having a single objective. This approach is prefered for the solution of the problem since the approach is easy to understand and easy to conduct. In addition, it is also easy to apply and it gives effective solutions. In the approach, weights obtained from fuzzy Analytic Hierarchy Analysis are assigned to the fuzzy objectives and fuzzy constraint. Secondly, some of the important model parameters such as product return rate and product demand, are also evaluated under fuzzy environment. In this approach, there is no weight attained to the objectives and constraints. The model aims to reach a single satisfaction level for all the uncertainties and maximize this level.  For solving both of the single objective crisp mathematical models, an optimization software called GAMS (general algebraic modelling system) 24.04 with CPLEX solver is used. Both of the models are solved in couple of seconds and optimal solutions are obtained for both of them.  The solutions of both models given in the application section demonstrate different results. Even though demands of the customers are all satisfied, there are some differences in the results related to the distributors that the factory have to send the products, the amount of products should be sent to distributors by the factory, and the distributors should serve to the customers.  In addition, the values calculated for each objective also changed. For instance, according to the first model total cost, total CO2 emissions and total lost products are calculated as 20.316.460 TL, 39,6 tonne and 668.540 products, respectively. On the other hand, total costs, total CO2 emissions and total lost products are obtained as 22.552.820 TL, 47,5 tonne and 675.580 products, respectively.  In this context, the verification and validation analysis are conducted. First, distributors are selected randomly and the capacity of them are assigned as “0”. Then, the distances between factory and distributors are increased around 10.000 km. Thus, the model is tested if it gives rational results. The results of these analysis show that the model does not choose the distributor having the capacity of zero and choose the distributor which is far away from the factory.  Sensitivity analysis is also performed to check if there is a change in the solutions when the parameters are changed. In this analysis, the weights of the fuzzy objectives and fuzzy constraints are systematically changed. Starting from the first objective, the weights are changed  in  the  range  of  [0,10;1.0]  with  an  incremental  increase  of 0,10 while the rest of the weights are changed proportionally. The results are illustrated by figures. Lastly, the discussions, conclusions and suggestions for the further studies are represented.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Kapalı Çevrim Tedarik Zinciri, Ürün Geri Kazanımı, Dağıtım Planlama, Bulanık Modelleme, Closed-Loop Supply Chain, Product Recovery, Distribution Planning, Fuzzy Modelling
Alıntı