Yalın Dönüşümde Bilgi Yönetim Sistemi

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-26
Yazarlar
Kaya, Göksu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada yalın üretim araçları kullanılarak geliştirilecek bir üretim sisteminde bilginin yönetimi ile bilgiye dayalı bir performans geliştirme sisteminin kurulması hedeflenmiştir. Bu amaçla, tüm sistemde fonksiyonel ihtiyaçlar ve tasarım parametreleri arasındaki ilişkilerin belirlendiği Aksiyomlarla Tasarım yaklaşımının kullanılması kararlaştırılmıştır. Önerilen metodolojiye uygun olarak, hücresel veya melez üretim sistemi yerleşimi perspektifi ile yalın düşünce esaslı yatırım planlama için bir algoritma oluşturulmuştur. Yapılan çalışmanın değer akışına odaklanması sebebiyle maliyet analizi için temin sürelerinin maliyeti esas alınmıştır. Yalın düşünce esaslı yatırım planlamasında, alternatif makinalar arasında değerlendirme için makinanın ekonomik ömrüne bağlı olarak bir duyarlılık analizi çalışması yapılması hedeflenmiştir. Yeni makina yatırımlarında kullanılmak üzere bir Analitik Hiyerarşi Proses (AHP) modeli tasarlanmıştır. Bu çalışmada tasarlanan bilgi yönetim modelindeki en önemli yenilik, “Yalın Sermaye” kavramıdır. Sorunlar için kök neden analizlerinin kullanılarak çözümün araştırılmasıyla örtülü bilgiye ulaşılmasında, “Andon sistemi prosedürü” planlanmıştır. Bu çalışmada tasarlanan bilgi bilançosunun hazırlanması için öncelikle işletmenin durumunun belirlenmesi ve ölçümlenmesi gerekmektedir. Çalışmada, geri besleme mekanizması yol haritası sunulmuştur. Uygulama çalışması, kuruluş amacını 0-24 yaş grubuna özel genç odası mobilya ve aksesuarları üretmek olarak belirleyen bir fabrikada başlamıştır. Uygulama çalışması ile tasarlanan modelin uygunluğu test edilmiştir.
At this study, establishment of a performance development system was targeted based on knowledge management at production system developed by using lean manufacturing tools. For this purpose, Axiomatic design approach was decided to use determining the relationship between functional requirements and design parameters of whole system. In accordance with the proposed methodology, an algorithm was created for lean thinking based investment planning with the perspective of cellular or hybrid manufacturing system layout. Cost of lead time was based on the cost analysis because of the focus of proposed study on value stream. At lean thinking based investment planning, a sensitivity analysis depending on economic life of the machine was aimed to make for assessment between alternative machines. An Analytical Hierarchy Process (AHP) model was designed to use for new machine investment decision. The most important innovation is the concept of “Lean Capital” in the knowledge management model designed for this study. Andon system procedure was planned to reach the tacit knowledge by investigation of solution with using root cause analysis for the problems. The determination and measurement of the status of organization are primarily necessary for the preparation of the designed intellectual capital statement in this study. The feedback mechanism road map was presented in this study. Application study was started in a factory producing young room furniture and accessories for the 0-24 age group. Compatibility of the designed model has been tested with application study.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Yalın dönüşüm, Bilgi yönetim sistemi, Aksiyomlarla tasarım, Lean Conversion, Knowledge Management System, Axiomatic Design
Alıntı