İstanbul Metropolitan Alanındaki Endüstrilerini Olası Bir Deprem Durumunda Çevresel Etkilerinin Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Yılmazoğlu, Dilek
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada İstanbul Metropolitan alnında faaliyet gösteren endüstrilerin olası bir deprem durumunda çevresel etkileri değerlendirilmiştir . Büyükçekmece’den Tuzla’ya kadar sınrları belirlenen çalışma alanı içinde yer alan endüstriler tek tek saplanmış, kirlenme ve kirleticiye neden olacak kaynak bazında sınflandırılmıştır. Endüstri kategorileri için öne sürülen risk değerlendirme yaklaşımı kullanılarak söz konusu kategoriler için risk dereceleri belirlenmiştir. İstanbul’un zemin durumu ve nüfus yogunluğuda dikkate alınarak, İstanbul’da olası bir deprem durumunda endüstrilerden kaynaklanabilecek zararlı etkilerin belirlenesi ve değer sonucunda; 1. derece riskli endüstri sayıları toplamın %28’ ini , 2. derece riskli endüstri sayıları toplamın %22’ ini , 2. derece riskli endüstri sayıları toplamın %50’ sini oluşturduğu görülmüştür. İlçelerdeki riskli endüstri sayıları ile zemin durumu ve nüfus yoğunluğu beraber değerlendirildiğinde İstanbul’da bir deprem olması durumunda Pendik, Beyoğlu ve Kartal tehlike potansiyeli en yüksek olan ilçeler olarak belirlenmiştir.
In this study, environmental effects, which are caused caused from industries that wark, were evaluated in situation of probable earthquake in İstanbul metropolitan area. Industries, each one in determined boundaries of study area from Büyükçekmece to Tuzla, were identified, also they were classified as pollution and causing source of pollution. The risk degrees were determined for categories by using risk assessment approach which is stated for the industry categories. In the situation of probable earthquake, by considering the state of soil and density of pollution of İstanbul, the consequences of determining and evaluating of hazardous effects which cause from industries, it was observed that, 1. Degree risky categories 28%, 2. Degree risky categories 22%, 3. Degree risky categories 50% in total. When risky industry numbers and the state of soil and density of pollution were evaluated together, if there is any probable earthqake in İstanbul, the most risky areas are Pendik, Beyoğlu and Kartal.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Çevresel etki, Risk Değerlendirme, Deprem, environmental effects, risk assessment, earthquake
Alıntı