Değişik Yükleme Durumlarında Polipropilenin Gerilme Gevşemesine Bağlı Olarak Viskoelastik Davranışının İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ataç, Semih
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Çevrimli ön yüklemeden önce ve sonra polipropilenin viskoelastik davranışı gerilme gevşemesi testleriyle incelenmiştir. Gevşeme testleri, kapalı döngü, elektrohidrolik, servokontrollü test makinesi yardımıyla basit tek eksenli çekme ve çevrimli ön yüklemeden sonra uygulanmıştır. Testler, farklı şekil değiştirme hızlarında, çevrim sayılarında ve şekil değiştirme aralıklarında yapılmıştır. Deneysel veriler, lineer viskoelastik model kullanılarak teorik sonuçlar ile karşılaştırılmıştır. Hesaplanan sonuçlar, deneysel sonuçlarla birbirine uymaktadır. Geniş sferulitli düz polipropilenin histeriz döngüsünün karakteristik şekli, pervane şeklindedir. Lineer viskoelastik model, polipropilenin viskoelastik karakteristiklerini açıklamaktadır. Gerilme gevşemesi davranışı, morfolojiye, şekil değiştirme aralığına ve testlerin yapılışına bağlıdır.
The viscoelastic behavior of polypropylene before and after cyclic preloading was investigated by stress relaxation tests. Relaxation tests were performed after a simple uniaxial tension and after the cyclic preloading by use of a closed loop, electrohyraulic, servocontrolled testing machine. The tests were conducted under different sets of strain rate, number of cycles and strain amplitude. The experimental data were compared with theoretical results analyzed by use of a linear viscoelastic model. Calculated results agree well with the experimental ones. The distinctive shape of hysteresis loop, termed a propeller-like shape, is characteristics of the as-received polypropylene with large spherulites. Linear viscoelastic model explains the viscoelastic characteristic of polypropylene. The stress relaxation behavior depends on the morphology, the predetermined strain amplitude and the process of the tests.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Polipropilen, Gerilme Gevşemesi, Viskoelastiklik, Polypropylene, Stress Relaxation, Viscoelasticity
Alıntı