Ölçüm Olmayan Yerlerde Debi-süreklilik Eğrilerinin Elde Edilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Karagöl, Duygu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Ülkemizde akım ölçümleri yeterli olmayıp hidroelektrik santrallerin inşa edilecekleri yerlerde genellikle Akım Gözlem İstasyonu (AGİ) bulunmamaktadır. Bu eksiklik santral kurulumu için gerekli olan en önemli parametre ve girdi sayılan debinin belirlenmesinde, dolayısıyla türbin seçimi ve santral fizibilitesinin yapılmasında önemli hatalara sebep olmaktadır. Buradan yola çıkarak, ölçüm olmayan nehirlerde literatürde önerilen yeni yöntemler yardımıyla debi süreklilik eğrilerinin tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmada pilot bölge olarak Orta Fırat Havzası'ndaki 5 AGİ günlük akımları ile çalışılmış ve sırasıyla her bir istasyonun ölçümü olmadığı farzedilerek 17 aşılma olasılığında debi-süreklilik eğrisi tahminleri yapılmıştır. Tahmin sonuçları mevcut gerçek verilerle karşılaştırılarak sonuçların doğruluğu kontrol edilmiş ve hata oranları hesaplanarak yöntemin başarısı belirlenmiştir.
In our country we generally face lack of streamflow measurement. Streamflow measurement stations are not existing in the area of hydropower plants are constructing. Streamflow is the most important parameter for constructing the plant. Thus, this lack causes lots of errors on designating stream flow, therefore on turbine selection and plant feasibility. From this point forth, it is aimed to predict flow duration curves (FDC) at the ungauged sites by new methods proposed in literature. In the study 5 gauge stations in Euphrates basin, which is the biggest water potential and selected as pilot region, are considered. The streamflow record of one catchment is held out from database and considered as ungauged site. Then the FDCs at 17 quantiles are constructed for selected 5 sites respectively. Obtained solutions and estimations are compared with the existing gauges by calculating 3 error criterias.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2014
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2014
Anahtar kelimeler
Enerji, Energy
Alıntı