Titanyum Alaşımlarının Isıl İşlem Ve Mekanik Özellikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
İşler, Alptekin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, titanyum ve alaşımlarının kimyasal, fiziksel ve mekanik özellikleri; içyapı özellikleri; üretim yöntemleri; ısıl itlemleri ve kullanıldığı alanlar incelenmittir. Bu amaçla; çetitli titanyum alatımlarının kimyasal biletimlerini, fiziksel ve mekanik özelliklerini ve bu alatımların hangi alanlarda kullanıldığını içeren tablolar hazırlanmıt; ?, ? + ? ve ? titanyum alatımlarının iç yapıları, itlenebilirliği ve ısıl itleme yatkınlığı gibi özellikleri kartılattırılmıttır. Ayrıca titanyumun özelliğine göre kullanıldığı alanlar ayrı ayrı incelenmit, çetitli ülkelerdeki titanyum endüstrisinin gelitimi ve uygulama alanlarından örnekler verilmittir. Deneysel çalıtmada, en genit kullanım alanına sahip Ti-6Al-4V alatımından imal edilen bir parçaya ısıl itlem olarak; parametreleri tamamen literatürlere bağlı kalınarak seçilen, önce normallettirme ve ardından çökelme sertlettirmesi uygulanmıt, elde edilen içyapı görüntüsü ve sertlik değerleri yine ilgili literatürlerle kartılattırılak tez sonuçlandırılmıştır.
In this thesis, titanium and its alloys were studied on the viewpoint of chemical, physical and mechanical properties, microstructures, manufacturing techniques, heat treatments and application areas. Thereby, some tables were prepared for several titanium alloys including chemical compositions, physical and mechanical properties as well as the application areas in which these alloys are utilized. Then microstructures, machinability and heat treatability of ?, ? + ? and ? titanium alloys were compared. In addition to this, application areas of titanium alloys due to its definite properties were examined separately, giving examples about development of the titanium industry in several countries. In the experimental study a specimen made by Ti-6Al-4V, the most widely used titanium alloy, were heat treated first as “normalization” , consequently “solution treating and aging” whose all parameters were choosen from literatures. This study were concluded with a comparision between the results of the experiments and the values given in literatures about appearance of microstructures and hardness number of heat treated material.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Titanyum, Titanyum Alatımları, Titanium, Titanium Alloys
Alıntı