Camların Sol-jel Yöntemiyle Silika (sio2) Kaplanması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şam, Ebru Devrim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, sol-jel yöntemiyle yapılan kaplamaların daldırma prosesinde daldırma-çekme hızının kaplama kalınlığı ve optik özelliklere etkisi incelenmiştir. Bu amaç için, hammadde olarak TEOS (tetraetilortosilikat) alkoloksiti kullanılarak bir çözelti hazırlanmış ve daldırma-çekme hızları değiştirilerek kaplamalar yapılmıştır. Kaplanmış camlar farklı sıcaklıklarda sinterlenmiş ve uygulanan farklı sıcaklıkların kaplanmış cama etkisi incelenmiştir. İnce SiO2 filmlerin optik özellikleri incelenmiştir ve filmlerde yapılamayan karakterizasyon çalışmalarında jeller kullanılarak yapılmıştır. Kaplama solüsyonunun yaşlandırma süresi ve daldırmada ki çekme hızı, kaplama kalınlıkları ve buna bağlı olarak optik özelliklerin kontrolünde en önemli parametreler olarak ortaya çıkmıştır. Işık geçirgenlik değerleri % 99.5’a ulaşan ve yansıtma değerleri %0.2’ye kadar düşen homojen kaplanmış yansıtmayan camlar elde edilmiş ve optimum üretim parametreleri tespit edilmiştir.
In this study, the effects of dipping-withdrawing rate in dip-coating process on the thickness and optical properties of the film investigated. For this aim, a solution based on TEOS (tetraethilortosilicate) alkoxide has been prepared and by changing dipping-withdrawing rates thin films have been deposited. Coated glasses have been sintered at various temperatures and the effects of these temperatures on the coated surface have been investigated. The optical properties of (SiO2) thin films have been investigated, and the characterization studies which cannot be made on the films have been made by using gels. The aging time of the coating solution and withdrawing rate in the dip coating process are appeared as the most important parameters in controlling the optical properties which depends on the thickness of the film. Homogenous antireflective coated glasses obtained that light transmissions reach to 99.5% and light reflection values reduced to 0.2% and the optimum production parameters identified.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Sol-jel, cam, gözenekli silica (SiO2), yansıtmayan kaplama, optik özellikler, Sol-gel, glass, porous silica (SiO2), antireflective (AR) coating, optical properties
Alıntı