İstanbul Kilyos (kumköy) Bölgesinin Rüzgar Kaynaklı Enerjiler Açısından Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Hakyemez, Mehmet Emre
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
İnsan faaliyetleri sonucu, kendini yenilemesi için yeterli vakit tanınmadan kirletilen dünya gezegeni üzerinde yaşam alanlarının hızla azalması ve bunda da baş rolün fosil yakıtlarda olması, alternatif enerji kaynakları ile ilgili gelişmelerin hayati öneme sahip olduğu konusunda şüphe bırakmamaktadır. Fosil yakıtların çevresel açıdan neden oldukları olumsuzluklar ve atom enerjisinin (nükleer) radyasyon tehlikesi sebebiyle dünya kamu oyunda oluşturduğu olumsuz imajın yanı sıra, tükenmekte olan hammaddelere sahip oldukları gerçeği sebebiyle de gelecekle ilgili endişelerin odak noktasında bu iki enerji kaynağı vardır. Bu nedenle yenilenebilir enerji teknolojilerinin artık ?alternatif? enerji teknolojileri olarak görülmemesi ve konvansiyonel sistemlere göre bazı dezavantajlarını (Emre amade olmayışları, yüksek maliyetleri, bilgi ve veri yetersizliği vb.) ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaların arttırılması gerekmektedir. Çalışmada, yenilenebilir enerji kaynakları arasından rüzgar kökenli iki enerji kaynağı: Rüzgar Enerjisi ve Dalga Enerjisi üzerinde durulmuştur. Her iki enerji kaynağı hakkında temel bir bilgi edinimi sağlamak amacıyla literatür taraması sonucu derlenen bilgilerin sunulmasının ardından; Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü'nün Kilyos'taki gözlem istasyonunun ölçümlerinden alınan, 1984-1998 yılları arasındaki saatlik rüzgar verileri ile İstanbul Teknik Üniversitesi Enerji Enstitüsü'nün Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında bölgede ölçülen 2007-2010 yılları arasındaki 15 dakikalık rüzgar verileri kullanılarak bölgenin rüzgar istatistikleri oluşturulmuş ve mevsimsellik analizi yapılmıştır. Kilyos için oluşturulmuş olan rüzgar profilinin ve WAsP paket programının yardımıyla söz konusu durum için farklı türbin tiplerine göre rüzgar enerjisi üretim potansiyelinin hesaplanması, fayda/maliyet durumunun değerlendirilmesi ve Türkiye'deki dalga enerjisi potansiyelini belirlemek üzere gerçekleştirilmiş olan ?Türkiye Kıyılarında Dalga Enerjisi Potansiyelinin Belirlenmesi? adlı çalışmanın Kilyos için aynı veriler kullanılarak ulaşılan sonuçlarının da aktarılmasının ardından, söz konusu enerji kaynakları bakımından bölge için çeşitli sonuçlara varılmış ve öneriler geliştirilmiştir.
The rapid shrink of living spaces on the planet earth as a result of being polluted by human activities without giving time for self reformation, which are mostly originated by fossil fuels, leaves no doubt about the fact that the development in alternative energy sources is very essential. Fossil fuels and atomic (nuclear) energy are at the focus of concerns about the future due to running out and creating negative image on public opinion with the adverse effects such as the impacts of fossil fuels on environment and radiation risk of atomic energy. Therefore, sustainable energy technologies shouldn?t be considered as ?alternative? energy technologies anymore, and the studies for eliminating the disadvantages (Unavailablity period, high costs, inadequate information and data etc.) compared to conventional systems, are required to be enhanced. In this study, two wind originated sustainable energy sources -Wind Energy and Wave (Ocean) Energy- have been addressed. Wind statistics have been generated via the hourly data between 1984-1998 gathered from observation station of Turkish State Meteorological Service in Kilyos and 15 minute data between 2007-2010 measured under the scope of Istanbul Technical University Energy Institute scientific research projects; and seasonality analysis have been performed after presenting the compiled information from literature review with the purpose of basic knowledge acquisition. Furthermore, energy production potential of different turbine types have been calculated via WAsP with the help of the wind profile created for Kilyos, cost-benefit analysis have been performed and the relevant results of a study on the wave energy potential of Turkey?s coasts have been submitted. The suggestions and comments, on the other hand, specified as the conclusion.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2011
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2011
Anahtar kelimeler
Enerji, Dalga enerjisi, Rüzgar enerjisi, WASP modeli, Energy, Wave energy, Wind energy, WASP model
Alıntı