A database application on inter user communication vehicle (IUCV) in VM/SP environment for IBM 4381

dc.contributor.advisor Erdoğan, Nadia
dc.contributor.author Kocabıyık, Faruk
dc.contributor.authorID 19327
dc.contributor.department Control and Computer Engineering en_US
dc.date.accessioned 2023-03-16T05:58:54Z
dc.date.available 2023-03-16T05:58:54Z
dc.date.issued 1991
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1991 en_US
dc.description.abstract Kullanıcılar arası iletişim arabirimi bir görüntü makinada işleyen bir programın kendisi ve diğer görüntü makinalarla bir CP (Kontrol Programı) sistem hizmet programı yardımıyla haberleşebilmesini sağlayan bir iletişim programıdır. Bir IUCV iletişimi, bir kaynak ve bir hedef iletişimci arasında yer alır. İletişim önceden tanımlanan bir bağlantı yolu üzerinde olur. Her bir iletişimci birçok yola sahip olabilir ve aynı yol üzerinde eşzamanlı olarak birçok mesaj gönderebilir veya alabilir. IUCV, yine IUCV adlı makro komutuyla aşağıdaki fonksiyonları sağlar: - Haberleşme yolları oluşturmak ve bozmak (ayırmak), - Mesajlar yollamak ve mesajlara karşılık vermek, - Mesajları kabul etmek veya reddetmek, - IUCV olaylarının sırasını kontrol etmek. İletişimciler IUCV olayları hakkındaki bilgiyi, IUCV dış kesmelerini ele alarak sağlar. VM/SP işletim sistemi VM/SP (Virtual Machine/System Pruduct): Görüntü Makina/Sistem Ürünü anlamını taşır. VM/SP, eldeki bilgisayar sisteminin daha verimli olması için kaynak paylaşımı sağlayan bir işletim sistemidir. Real Machine (Gerçek Makina): VM/SP ile çalışırken ihtiyaç duyulan gerçek işlemci, kanallar (diğer bir deyimle Giriş/Çıkış İşlemcileri), bellek ve Giriş/Çıkış Cihazlarıdır. Virtual Machine (Görüntü Makina): Bir kullanıcının terminalinden kontrol edebildiği, bir bilgisayar ve bağlı cihazlarının fonksiyonel bir benzetimi (simulasyonu). Userid (Kullanıcı Kodu): Bir kullanıcıyı sisteme tanımlayan, önceden belirlenmiş maximum 8 uzunluktaki karakter takımı. Directory: VM/SP içinde her bir görüntü makinanın normal konfigürasyonunu tanımlayan bir CP (Kontrol Programı) disk dosyası. Konfigürasyon şunlardan oluşur: Kullanıcı Kodu, Şifre, Görüntü Bellek kapasitesi, izin verilen CP özel komut sınıfı, işlemciye erişme (Dispatching) önceliği, kullanılacak mantıksal yazma sembolleri, vs... Auxiliary Storage (Yardımcı Bellek): Ana bellekten ayrı olan bellek birimi. VM/SP'de bu birim genellikle, erişim zamanı yerden bağımsız olan doğrudan erişimli bir cihazdır. Time Sharing (Zaman Paylaşımı): Birden fazla kullanıcının programlarını bilgisayarda -görünürde- paralel olarak çalıştırmaları ve program boyunca programlarıyla etkileşimde bulunabilmeleri. Virtual Storage (Görüntü Bellek): Görüntü adreslerin gerçek adreslere dönüştürüldüğü (Mapping) bir bilgisayar sisteminin kullanıcılarınca adreslenebilen ana bellek olarak görülebilen bellek alanı. Görüntü adresler bu alanı ya da görüntü giriş/çıkış cihazlarını adresleyebilirler. Görüntü bellek büyüklüğü bilgisayar sisteminin adresleme olanağı ve eldeki yardımcı bellek miktarı ile sınırlanır; yoksa ana belleğin büyüklüğüyle değil. VM/SP'nin Özellikleri VM/SP ile her bir kullanıcı bir bilgisayar sisteminin fonksiyonel eşdeğerine sahiptir. Görüntü makinalar gerçek değildir ama gerçek bir sistem gibi iş yapabilirler. VM/SP, Dosya yönetimi sağlayan, İngilizce çağrışımlı bir komut dili olan ve Tam Ekran (Full Screen) editör imkanı veren bir sistemdir. Sistemde görüntü makinaların kullanılmasıyla zaman paylaşımı ve çoklu programlama bütün sisteme yayılır. VM/SP her bir görüntü makinanın yaptığı işi düzenler ve kontrol eder, sistem kaynakları ve zamanı yönetir. Her bir görüntü makina gerçek makinanınkine benzer fonksiyonlar sağlar ve böylece gerçek makinanın güçlü performansını paylaşabilir. VM/SP görüntü makinaları - Değişik konfigürasyonda olabilir, - Değişik işletim sistemleriyle çalışabilir, - Etkileşimli (İnteraktif) ya da yığın (Batch) işlem yapabilir, - Diğer görüntü makinalarla -görünürde- paralel olarak çalışabilirler. VM/SP'yi kullanarak bir görüntü makinada çalışmak üç adımda olur: 1) İşlem: Kullanıcı, bilgisayara doğrudan ya da telefon hattı ile bağlı bir terminali kullanarak LOGON işlemi ile görüntü makinasını açar. Sonuç: Sistem o anki zamanı ve tarihi gösterir. Bu mesaj kullanıcının VM/SP ile başarılı bir şekilde iletişim kurduğunu ve bir terminal döneminin başladığını gösterir. işlem: Kullanıcı arzu edilen işletim sistemini görüntü makinasına IPL (Initial Program Loading:İlk Program yükleme) işlemiyle yükler. VM/SP'nin IPL işlemini otomatikman yapması da sağlanabilir. Sonuç: Sistem artık kullanıcının istediği işi yapması için hazırdır. 3) İşlem: İşini bitiren kullanıcı terminal dönemini bir LOGOFF işlemiyle kapatır. Sonuç: Sistem zamanı, tarihi ve diğer bazı bilgileri göstererek dönemi sonlandırır. VM/SP işletim sistemi bir tek gerçek bilgisayarda, başka bir deyişle fiziksel donanım üzerinde birden fazla görüntü bilgisayar gösteren ve yöneten bir işletim sistemidir. Yani VM/SP işletim sistemi bir tek gerçek bilgisayarı dışarıya birçok bilgisayar varmış görünümü vererek yönetir. VM/SP işletim sistemi, büyük ana bellek, hızlı ve büyük kapasiteli yardımcı bellek ve kontrol ettiği diğer çevre cihazlarını bir ahenk içinde yöneterek koordinasyon sağlar, işletim sistemi belleğin optimum kullanımını da hedefler. VM/SP işletim sistemi hızlı ve yüksek kapasiteli yardımcı bellek cihazı sayesinde, aslında yardımcı bellek üzerindeki bölgeler olarak tanımlanmış bulunan, bir bilgisayarın normal konfigurasyonunu haiz, görüntü makina olarak adlandırılan görüntü bilgisayarlar yaratır ve yönetir. Her görüntü makinanın yine yardımcı bellek üzerinde belirlenmiş alanlardan ibaret olan, gerçek çevre cihazları imajındaki görüntü çevre cihazlarını da oluşturur. Bu görüntü makinaların gerçek çevre cihazlarına olan ihtiyaçlarını da istek halinde belli bir hiyerarşiye göre zaman paylaşmalı olarak karşılar. Görüntü Makina Konfigürasyonu, CP ve CMS Görüntü Makina (VM), VM/SP işletim sisteminin getirdiği görüntü bilgisayar sistemidir; her görüntü makinanın sistem kaynaklarından ne şekilde yaralanabileceği ve ona ait görüntü çevre cihazları Directory'sinde belirlenmiştir. Bilgisayar açıldığında bu makinada çalışabilmek için önce gerçek belleğe CP (Kontrol Programı) yüklenir. Bu program işletim sisteminin simulasyon kısmını oluşturur. Altındaki programlara servis verir, yani donanım erişimini sağlar. CMS'e VM'in işletim sistemi gözüyle bakılabilir. Fakat CP altında çalışmak zorundadır. İşletim sisteminin Yazılım ilişkilerini sağlar. CP bir yönetici (Supervisor) programdır. Tek başına bir işletim sistemi değildir. Fakat bir işletim sistemiyle (CMS) birlikte çalışır. Görüntü Makinanın kullanıcıya hizmet vermesi CMS'in yüklenmesiyle mümkün olur. Bu işlem IPL ile sağlanır. CP (Kontrol Programı) sistem kaynaklarını yönetir ve işletim sistemlerinin çalış tır abildiği görüntü makinalar yaratır. CP, görüntü makinalar kadar, gerçek işlemciye normal olarak kontrolünde bulunduran işletim sistemlerini de normal olarak destekler (Bunlar VM/SP, DOS/VSE ve OS/VS gibi sistemlerdir). CP komutları kullanıcılara VM/SP sistemini ve görüntü makinaları kontrol etme imkanını verir. CP komutları öncelik sınıflarına ayrılabilir. Her bir kullanıcı bir ya da daha çok öncelik sınıfına atanabilir. Bu sınıflar bir kullanıcının çeşitli fonksiyonlara erişimini sınırlandırır. CP aşağıda belirtilen fonksiyonları gerçekler: - Görüntü makina ve gerçek makina adreslerini oluşturmak, - Görüntü makinaları işlemciyer eriştirmek (Dispatching), - Gerçek makinayı kontrol etmek, - Görüntü makinalara disk alanı atamak, - Kullanıcının diske giriş ve çıkış işlemlerini yönetmek. CMS (Conversational Monitor System:Görüşmeli Monitor Sistemi), VM/SP için oluşturulmuş bir işletim sistemidir. CMS, CP'ye gereksinim duyar. CMS kullanıcılara programlarını bir terminal aracılığıyla etkileşimli olarak çalıştırabilme imkanını verir. CMS komutlarıyla, doğrudan erişimli bellek cihazlarında (DASD) saklı CMS verilerini işlemek mümkün olur. CMS kendi dosyalarını yönettiği için, kullanıcıların dosyaların yalnız ismiyle ilgilenmeleri yeterli olmaktadır. Kullanıcıların tek tek dosya alanlarıyla ilgilenmelerine gerek yoktur; CMS, kullanıcıya ayrılan blok alanlarını dinamik olarak düzenler. EXEC PROSEDÜRLERİ VM/SP'nin üç adet komut dili vardır. Bir dildeki komutları bir dosyada toplayıp tek bir komutla yürütmemiz kullanım açısından kolaylık sağlar. Belli kurallarla hazırlanmış, bu tür dosyalar 'EXEC prosedürleri, veya kısaca EXEC 1er olarak bilinirler. Bir EXEC, herhangi bir adla bir CMS minidiskinde yer alan ve dosya tipi EXEC olan bir dosyadır. Çeşitli CP, CMS ve o exec dilinin komutlarından oluşur. Bu komutlar EXEC'in dosya adının girilmesiyle yürütülürler. EXEC prosedürlerinin yazılabileceği üç ayrı EXEC dili vardır. Bir exec'in hangi dilde yazılmış olduğu EXEC'in ilk satırı ile anlaşılır. Exec'lerin yazılabileceği diller : 1)EXEC: İlk satırda CONTROL komutu bulunur. 2)EXEC2: İlk satırda TRACE komutu bulunur. EXEC dilinin daha geliştirilmiş şeklidir. 3)REXX: İlk satırı bir açıklama ile başlar. Diğerlerine göre en gelişmiş olanıdır. REXX Dilinde bir Exec'in Yazılması Her REXX cümleciği sırasıyla şu şekilde işlem görür : 1. Büyük harfe çevrilir, açıklamalar atlanır, katarlar değiştirilmez. 2. Komutların yerine koyma işlemi yapılır. 3. Komutlar ve atamalar yürütülür. Temel Kurallar * Her cümlecik bir satıra yazılır. * Aynı sıraya birden fazla cümlecik yazmak gerekirse bunlar noktalı virgül ile ayrılmalıdırlar. * Alt satıra devam etmek gerekiyorsa, bulunulan satırın sonuna virgül konulmalıdır. * özel anlamı olan karakterlere ( = + /()%) dikkat edilmelidir. Açıklamalar /* */ işaretleri arasında yer alır. Programın her yerinde kullanılabilirler. REXX dili ile yazılmış bir EXEC prosedürünün ilk satırı açıklama olmak zorundadır. Boş satırlar programın bölümlere ayrılması ve kolay takibi için kullanılır. REXX çalışırken esnasında bunları atlar. Etiketler, programımızın sapmasını istediğimiz noktaları belirler. Etiketleri 'takibeder. örnek ==> Döngü: Komutlar REXX komutları aşağıda verilmektedir. Bunların dışında tırnak içinde olmak üzere bütün CP ve CMS komutları da kullanılabilir. Katarlar, tırnak içine yazılan bilgilerdir. REXX katarın içeriğine dokunmaz. Atamalar sembol = değer Burada sembol bir değişkenin adıdır. Atama yapılırken uyulması gereken kurallar: 1. özel karakterler içermemelidir. 2. Sayısal bir karakter ile başlamamalıdır. 3. Değişken bir eki ifade eden '.' (nokta) içerebilir. EXECIO Komutu Bu CMS komutunun işlevleri şunlardır : * Disk veya varsayılan okuyucudan satırları STACK'e okumak, * STACK'daki satırları CMS disk kütüğüne, varsayılan delgi veya yazıcıya yazmak. EXECIO'nun Kullanım Alanları * EXEC'lerin içinden basit bir şekilde dosya yönetimi. * Bir CMS kütüğünde doğrudan erişimle güncelleştirme yapmada. * Sistemdeki önemli EXEC'lerin yürütülme kaydını tutmak. * CP komutlarından gelen yanıtları stack'e yazmak. Pencereler Bu çalışmada kurulan veri tabanını oluşturmada ve yayın tarama olayında EXECIO komutundan büyük ölçüde yararlanılmıştır. Yararlanılan bir diğer imkan da VM/SP Rel.5 yazılımının bir yeniliği olan pencerelerdir. Üzerinde çalışılan ekranı masa, üstünde işlem yapılan kağıdı pencere olarak düşünürsek VM/SP kullanıcıya şimdiye kadar bir masa ve bir çalışma kağıdı sağlıyordu. Ancak VM/SP ReLS'nin getirdiği yenilik kullanıcıya birden fazla masa ve her masanın üstünde istediği şekilde yerleştirip, istediği şekilde işleyebileceği birden fazla kağıt (pencere) tanımlama olanağı vermektedir. İstendiği takdirde masa değiştirilebilir. Ancak bir anda bir masada çalışılabilir. Bir masada çalışırken, öndeki çeşitli kağıtlar üstünde, aynı masa ile ilgili değişik işler yapılabilir. Varsayılan Ekranlar Bir varsayılan ekran gerçek bir ekranın terminalinizin kısıtlamalarından etkilenmeden ekranımızda yaratılması olarak düşünülebilir. örneğin, renksiz bir terminal olan 3278 de 100 kolona, 300 satırlık bir pencere tanımlayıp programımızın çıkışını buraya renk nitelikleri vererek yazmasını sağlayabiliriz. Pencere yöneticisi bunu gerçekleştirecektir. Pencere varsayılan ekranın görüntülendiği, buradaki bilginin üzerinde değişiklik yapılabildiği gerçek ekran üzerinde bir alandır. Bir kerede en çok 255 pencere tanımlanabilir, ve en fazla çalışılan ekranın büyüklüğünde olabilir. Ekranın herhangi bir yerinde bulunabilir, kısmen veya tümüyle üst üste gelebilir, ve de kullanıcının istediği sırada görüntülenebilirler. Yayın Veri Tabanı Bu çalışmada REXX exec dili kullanılmış ve IUCV arabirimini execlerde de kullanabilmeyi sağlayan IUCV module'unden yararlanılmıştır. Kurulan veri tabanının pilot olarak Kontrol ve Bilgisayar Bölümünün yayınlarını kapsaması öngörülmüş; tutulan yolun performans değerlendirilmesinin daha kolay yapılması için bu gerekli görülmüştür. Kullanıcı programı çağırdıktan sonra ekranda çıkan pencerede kullanıcıya yayın girmek mi yoksa yayın taramak mı istediği sorulmaktadır. Yayın girme seçilirse yayın girişi genel penceresi ekranda belirmekte ve kullanıcıdan yayın adı, yazar, unvan, yayın cinsi ve dili gibi birtakım bilgiler istenmektedir. Bunlardan unvan, yayın cinsi, dili vb. gibi bir takım bilgilerin ekranda verilen kodlara göre girilmesi program ve bellek tasarrufu açısından gerekli görülmüştür. Kodların yanlış girilmesi durumunda kullanıcı uyarılmakta ve bilgileri doğru girmesi istenmektedir. Daha sonra kullanıcının girdiği yayın tipinin (Bilimsel Makale, Yayınlanmış Bildiri, Kitap, Ders Notu, Yayınlanmış Rapor, Y.Lisans veya Doktora tezi) gerektirdiği bilgileri isteyen pencereler ekrana gelmekte ve kullanıcı bu alanları da doldurmaktadır. Kullanıcı yayını hakkındaki gerekli bilgileri girip bu bilgileri onayladıktan sonra program ekrandan bilgileri okuyup veri tabanı görüntü makinasına yollamaktadır. Veri tabanı görüntü makinası ilk gelen veri parçasından bunun veri kaydı isteği olduğunu anlamakta ve bundan sonra o kullanıcıdan gelen verileri sırasına uygun şekilde alıp veri tabanına kaydetmektedir. Eğer kullanıcıdan gelen istek yayın taramaysa, gelen bilgiler tarama kriteri olarak algılanmakta ye tarama sonucu bulunabilecek bilgiler yine IUCV (Kullancılar Arası İletişim Arabirimi) yoluyla kullanıcı makinasına aktarılmaktadır. Kullanıcı programı da bu bilgileri yine pencereler aracılığıyla ekranda ekranda göstermektedir. Veri Tabanı programında ilk olarak IUCV yüklenmekte ve IUCV'nin bütün kullanıcılardan gelebilecek isteklere açık olması için de 'IUCV CONNECT *MSG' deyimi kullanılmıştır. Bu deyimin icrasının -herhangi bir sebeple- olumlu sonuçlanmaması durumunda 'FARUK' görüntü makinasına 'IUCV ye bağlanılamadı' şeklinde bir mesaj yollanmakta ve program yazarı böylece uyarılmaktadır. Eğer IUCV yüklenmiş ve '*MSG' sistem servisine bağlanılmışsa, program File.l = 'ARTICLE DATA A' File.7 = 'THESIS DATA A' gibi deyimlerle icraya devam etmektedir. Bu tanımlamaların amacı gelen yayın kaydı isteklerini yayın tipine göre sınıflandırmak ve her yayını kendi sınıfına ait dosyada saklamaktır. Yapıyı bu şekilde kurmanın getirdiği yarar, yayın taraması yapılırken tarama süresinin kısalmasını sağlamasıdır. Bundan sonra program program temel olarak Do forever Pull msg Select When msg.l - 'RECORD' then call RECORD When msg.l » 'SEARCH' then call SEARCH Otherwise nop End End sonsuz döngüsünde kalmaktadır. Yani kullanıcıdan gelen verinin ilk sözcüğü 'RECORD' ise RECORD adlı alt program çağrılmakta ve bu alt program kayıt işlemini yapmaktadır. Eğer ilk sözcük 'SEARCH' ise bundan bir sonraki sözcük tarama kriteri olarak alınmakta ve istenen taramayı veri tabanında yapıp sonuçları kullanıcıya aktaran uygun alt program çağırılmaktadır. Gelen ilk sözcüğün bu iki sözcük dışında herhangi bir sözcük olması durumunda ise istek anlaşılamadığından hiç bir işlen yapılmamaktadır. Kurulan döngü sonsuza kadar bu şekilde sürüp gitmektedir. RECORD (Kayıt) Alt Programı Bu alt programda ilk önce 'FORM NO A' dosyasının varlığı varlığı test edilmektedir. Çünkü ilk kez kayıt yapıldığı anda bu dosya var olmayacaktır. Bunu anlamayı sağlayan CMS komutu ise 'STATE FORM NO A' komutudur. Eğer bu deyimin getirdiği dönüş kodu değişkeni RC'nin değeri 0 ise dosya var, aksi halde dosya yok demektir. Dosya yoksa form numarası sıfırlanmakta, dosya varsa bu değer dosyadan okunmaktadır. Daha sonra bu sayı 1 arttırılmakta ve elde edilen bu yeni sayı güncel form numarası olarak bir değişkene atanmakta ve 'FORM NO A' dosyasına yazılmaktadır. Bu aşamada gelen yayın bilgileri IUCV'den çekilir. Bu bilgileri veri tabanında saklamak için CMS'in dosya yönetim imkanlarından büyük ölçüde yararlanılmıştır. Gelen bilgileri dosyaya yazmak için CMS'in EXECIO komutu kullanılmıştır. EXECIO komutuyla bir dosyaya normalde değişken formatta yazılmaktadır. Bu da disk tasarrufu açısından önemlidir. Çünkü değişken kayıt uzunluklu dosyalar, sabit formatlı dosyalara göre diskte daha az yer kaplamaktadır. Değişken formatta bir dosyaya EXECIO ile yazılırken en fazla 255 karakter uzunluğunda bir kayıt eklenebilmektedir. Bu yüzden her bir kayıt için toplam karakter uzunluğu 255'i geçmeyecek şekilde bir yapı kurulmuştur. Her bir kaydın maximum 255 byte uzunluğunda olabilmesi, bazı bilgilerin birbirine eklenerek saklanmasının disk tasarrufu sağlayacağını göstermiştir. Bunu sağlarken bilgileri birbirinden ayırdetmek için araya satırbaşı karakteri (*15'X) konulmuştur. SEARCH (Arama) Alt Programı Kullanıcıdan gelen istek yayın taramaksa bu alt program çağrılmaktadır. Bu yordamla yayın tarama kriterinin gerektirdiği işler yapılmaktadır. Bir örnek olarak "Yazar Soyadı"na göre tarama işlevinin nasıl gerçekleştiğini görelim: Kullanıcıdan gelen mesajın ilk sözcüğü 'SEARCH', ikinci sözcüğü 'SURNAME' ise SRCH_SUR adlı alt program çağırılmaktadır. Bu alt program gelen mesajın 3. ve son kısmını soyadı argümanı olarak almaktadır. Bundan sonra yayın dosyaları bu soyadı için EXECIO komutunun LOCATE seçeneği kullanılarak taranmaktadır. Eşleşme durumunda ilgili yayın bilgisi kullanıcı makinasına IUCV yoluyla aktarılmaktadır. Eğer hiç bir eşleşme olmazsa kullanıcı görüntü makinasına 'NO_DATA' bilgisi yollanmakta ve kullanıcı programı da bunu uygun şekilde değerlendirmektedir. Bütün bu işlemlerden sonra ana döngüye geri dönülmekte ve çevrim böylece sürmektedir. Kullanıcı Programı Kullanıcı programı veri tabanı görüntü makinasıyla haberleşen ve kullanıcının isteklerinin gerçekleşmesini sağlayan programdır. Programdaki 'SIGNAL ON ERROR' deyimi herhangi bir hata durumunda ERROR adlı etikete dallanmayı sağlamaktadır. Program içindeki herhangi bir hatalı durum karşısında sistem O'dan farklı bir dönüş kodu vermektedir. ERROR etiketli yerdeki deyimler dönüş kodunu test ederek ilgili işlemleri yapmaktadır, örneğin veri tabanını sağlayan görüntü makinayla bağlantı kurulamamışsa bu, dönüş kodu ile anlaşılmakta ve operatör'e veri tabanı görüntü makinasını açması için mesaj gönderilmektedir. Bu hata yordamının sonunda da program sonlanmaktadır. Kullanıcı programında veri tabanı makinasını tanımlamayı sağlayan Dbase_vm = 'KBBYAYIN' deyimidir. Bu görüntü makinada veri tabanı programı çalışacaktır. Daha sonra 'IUCV CONNECT* dbasevm deyimiyle bu görüntü makinayla bağlantı kurulmaktadır. Kullanıcıdan vermesi gereken bilgileri istemek ve yazılan bilgileri okumak için CMS ReLS'ın getirdiği pencereleme imkanlarından faydalanılmıştır. Programda bu aşamada pencerelerde gösterilecek sabit bilgiler tanımlanmıştır. Program çalıştırılınca ekranda ilk olarak kullanıcıdan 'Yayın Kaydı' mı yoksa 'Yayın Tarama' mı yapmak istediğini soran bir ana menü belirmektedir. Eğer yayın kaydı isteği seçilirse ekrana bir ortak yayın kaydı penceresi gelmekte kullanıcıdan yayın tipinden bağımsız olan orta bilgileri girmesi istenmektedir. Bu bilgiler arasında yayın adı, tipi ve dili, yazar unvanı, adı, soyadı ve kurumu sayılabilir. Yayın dili ve yayın tipi gibi bir takım bilgiler kodlanmıştır. Kullanıcının bu kodlara göre bilgi girmesi gerekmektedir. Seçeneklerde olmayan bir kod girilirse kullanıcı doğru kodu girmesi için uyarılmaktadır. Bütün girilen bilgiler doğruysa bir sonraki aşamaya geçilmektedir. Bu aşamada TYPE değişkeni Select End When type = 1 then signal ARTICLE When type = 5 then signal REPORT Otherwise signal THESIS deyimleriyle kontrol edilmekte ve ilgili etikete dallanma sağlanmaktadır. Yayın tipleri Bilimsel Makale, Yayınlamış Bildiri, Kitap, Ders Notu, Yayınlanmış Rapor, Y.Lisans veya Doktora Tezi olarak sınıflandırılmaktadır Yayın tipinin gerektirdiği etikete dallanıldıktan sonrası ekranda o yayın tipiyle ilgili bilgileri isteyen bir pencere açılmakta ve kullanıcıdan yine bu bilgileri eksiksiz ve hatasız doldurması beklenilmektedir. Bu esnada ilk pencereye, yani ana kayıt sayfasına dönüp burada yazılan bilgileri değiştirmek mümkündür. Bu sayfa da gerektiği şekilde doldurulup ENTER'a basılınca ekrana yine ana menü çıkmaktadır. Bu arada kullanıcının verdiği bilgiler program tarafından okunmakta ve veri tabanı görüntü makinasına uygun şekilde aktarılmaktadır. Bizim örneğimizde ilk yollanan bilgi parçası 'RECORD' olacaktır. Çünkü tarama isteğiyle karışmamalıdır. Eğer kullanıcıdan gelen istek yayın tarama yönündeyse ekranda yayın taramayla ilgili bir pencere açılmakta ve kullanıcıdan yayın tarama isteği sorulmaktadır. Bu istek kodlarla belirlenmiş durumdadır. Örneğin "1" girilmişse bu, yazar soyadına göre tarama anlamındadır. Bu kodlar ekranda açıklanmıştır. Yazar soyadına göre tarama istenmişse yazarın soyadı ekrandan sorulmakta ve girilen bilgi değişkenine atanmaktadır. Daha sonra veri tabanı görüntü makinasına sırasıyla 'SEARCH', 'SURNAME', surnamq bilgilerini yollanmaktadır. Bir sonraki aşamada 'IUCV WAIT' komutuyla veri tabanından gelecek bilgiler beklenmektedir. Eğer 'NO_DATA' şeklinde bir bilgi gelirse bu, tarama sonunda böyle bir yazar adıan rastlanmadığı şeklinde yorumlanıp kullanıcı bilgilendirilmektedir. Eğer gelen ilk bilgi 'NO_DATA' değilse sorulan yazarın yayınlarına ait bilgiler olarak değerlendirilmekte ve ilgili alt program çağrılmaktadır. İlgili alt program gelen kayıttaki bilgileri '15'X karakterlerini ayıklayarak çıkarmakta ve uygun değişkenlere atamaktadır. Eğer gelen kayıt sadece '15'X ise bu gelen yayın bilgisinin sonu anlamına gelmekte ve bundan sonraki veri yeni bir yayın bilgisi olarak alınarak ilgili değerlendirme alt programı çağrılmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a database application is implemented using Inter User Communication Vehicle facility. The Inter User Communication Vehicle (IUCV) is a communications facility that allows a program running in a virtual machine to communicate with other virtual machines, with a CP system service, and with itself. My application program mainly involves the recording and searching of publications. It allows the user to record his publication or search for any item in the database of ITU Control and Computer Engineering Department. Based on IUCV, the program was written in REXX Language in VM/SP (Virtual Machine/System Product) environment. In this paper, Parallel Processing and the IUCV facility are explained. Also the REXX Language and CMS Window support are introduced and some aspects are reflected to the reader. Finally the database program is listed. en_US
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/23440
dc.language.iso en
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights Kurumsal arşive yüklenen tüm eserler telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights All works uploaded to the institutional repository are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Arayüzler tr_TR
dc.subject VM/SP işletim sistemi tr_TR
dc.subject Veri tabanı tr_TR
dc.subject Interfaces en_US
dc.subject VM/SP operating system en_US
dc.subject Database en_US
dc.title A database application on inter user communication vehicle (IUCV) in VM/SP environment for IBM 4381
dc.type Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
19327.pdf
Boyut:
4.54 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama