Doğal Dil İşleme İle Türkçe Yazım Hatalarının Denetlenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Delibas, Aynur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, doğal dil işleme teknikleri kullanılarak Türk dilinin matematiğinin çıkarılması ve biçim birimsel çözümlemesinin yapılması üzerinde çalışılmıştır. Bu işlem yapılırken, dilin kuralları mühendisçe bir yaklaşımla ele alınmış ve dilin genel yapısı, kuralları ve aykırılıkları ortaya çıkarılmıştır. Tez çalışmasındaki hedef, girilen bir Türkçe metnin yazım hatalarının ayıklanması ve düzeltilmesidir. Bunun için, girilen metnin Türkçe’ nin ses ve dilbilgisi kurallarına uygun olup olmadığının araştırması yapılmıştır. Tez kapsamında girilen metindeki tümcelerde bulunan her kelimenin köklerinin bulunması, eklerinin ayrıştırılması, kelimenin doğru mu yanlış mı yazılmış olduğuna karar verilmesi, yanlış yazılmış kelimeler için sözcük önerilmesi ve Türkçe olmayan yabancı kelimeler için sözlüğe ekleme yapılması gerçeklenmiştir. Gerçeklenen çalışma bu alanda daha önceden yapılmış çalışmalarla kıyaslanmış ve başarımının yüksek olduğu görülmüştür.
In this study, it was worked on to clarify the mathematical model of Turkish language and to analyse its morphological structure by using the techniques of natural language processing. While doing this, the rules of language is analysed with a view of engineer and the general structure, rules and exceptions of language are defined. The purpose of this thesis is to make spell check for a given Turkish text and to correct the faulty situations. For this purpose, Turkish text is examined in order to check if it obeys the rules of Turkish grammar or not. It was worked on finding roots of each word, parsing suffixes from roots, checking words in order to decide whether they are written truly or not, making word suggestion for the words which are not written truly and adding words which do not belong to Turkish language to a newly created lexicon by user. The result of this study has been compared with the results of other studies done before and it was seen that this study has reached its goal successfully.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Doğal Dil İşleme, Biçim Birimsel Çözümleme, Sözcük Önerme, Natural Language Processing, Morphological Analysis, Word Suggestion
Alıntı