Planda Çıkıntı Düzensizliğine Sahip Betonarme Yapıların Deprem Yükü Etkisi Altında Karşılaştırmalı Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şahbaz, Uygar
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada yönetmelikte A3 düzensizliği olarak verilen “planda çıkıntıların bulunması” düzensizliği durumu için çerçeve, perde-çerçeve ve kirişsiz döşemeli sistem olmak üzere 3 tip taşıyıcı sistem olarak düzenlenmiştir. Bu yapı örnekleri üzerinde; kat kütlelerin kütle merkezinde toplandığı kat döşemelerinin rijit diyafram çalıştığı birinci model, kütlelerin kolon uç noktalarında toplandığı esnek diyafram kabulü ile düzenlenen ikinci model ile deprem yükü etkisindeki yapının analizi yapılarak bu tür düzensizlik durumunda yapı sistemleri arasında karşılaştırma yapılmıştır. Bu karşılaştırma yapılırken taşıyıcı sistemdeki düşey taşıyıcı elemanlarda oluşan kesme kuvveti ve eğilme momenti değerleri hesaplanarak değişimleri incelenmiştir. Yapının lineer-elastik sınırlar içinde davrandığı varsayımı ile çözümler yapılmıştır. Analizler sadece yatay yük etkisi altında yapılmıştır. Sayısal örneklerden elde edilen sonuçlar neticesinde ABYYHY’ de A3 olarak tanımlanan düzensizlik durumu için oluşturulan 3 ayrı yapı 2 farklı modellemeyle incelenmiş, rijit ve esnek diyafram modelleri arasında kolon uç kuvvetleri ve döşeme gerilmeleri bakımından farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır.
For design of structural systems, the resistance of the buildings against lateral seismic force is one of the main principles and objectives. During the design procedure, first, First, the loads which may effect the structure during its service life are defined and then the structure is analysed and designed under those loads. Unfortunately, 96% of our country is under the risk of destructive earthquakes. Therefore, lateral earthquake forces are to be considered in addition to the other loads which effect the structure during its service life. In the classical approach of analysis of building structures against lateral earthquake loads, the floor diaphram is considered to be infinitely rigid in its own plane. For most regular structure, this approach is generally satisfied. However, the validity of this approach should be checked especially in cases of irregularities in the floor plan. According to the seismic code, in the first and second seismic zones, it shall be verified by the calculation that the floor systems are capable of transferring the seismic loads safely between vertical structural elements.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Düzensiz Yapılar, Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı, Rijit Diyafram, Flexible Diyafram, Irregular Structures, Earthquake Resistant Design, Rigid Diaphragm, Flexible Diaphragm.
Alıntı