Membran proseslerle endüstriyel atıksularda renk giderimi

thumbnail.default.alt
Tarih
1998
Yazarlar
Yalçın, Fatma
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Hızlı endüstrileşme ile birlikte çevre sorunları ve kirliliği de artmaktadır. Mevcut su kaynaklarının giderek tüketilmesi ve kirletilmesi, insanları çözüm yollan bulmaya yöneltmiştir. Sadece mevcut kullanma suyunun arıtılması değil, atıksuların uygun teknolojilerle arıtılarak geri kazanılmasıda büyük önem kazanmıştır. Endüstriyel atıksularda renk önemli bir kirletici parametredir. Alıcı su ortamındaki zararlı etkileri dolayısıyla renk, istenmeyen bir parametredir. Membran proseslerin, atıksularda renk gideriminde uygulama çalışmaları henüz sınırlıdır. Bu maksatla yapılan çalışmalarda atıksulardan renk gideriminin yanında diğer parametrelerinde yüksek oranda giderildiği görülmüştür. Bu çalışmada, membran proseslerin teorisi anlatılarak, uygulama alanlarından örnekler verilmiştir. Deneysel çalışmalar üç farklı atıksu ile yapılmıştır. İlk aşama deneyleri kağıt sanayi atıksuları ile yürütülmüştür. İkinci aşamada çöp sızıntı suları, üçüncü aşamada da maya endüstrisi atıksuları ile deneyler yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda akı, enerji maliyeti ve verim parametrelerinin zamana göre değişimi incelenmiştir. Tezin birinci bölümünde çalışmanın kapsamı, anlam ve önemi açıklanmıştır. ikinci bölümde, membran ile ayırma mekanizması ve membranların yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde, günümüzde kullanılan membran prosesler tanıtılmıştır. Dördüncü bölümde, bugüne kadar endüstriyel atıksular üzerine yapılmış ters osmoz uygulamaları verilmiştir. Beşinci bölümde, bu tezde kullanılan pilot membran tesisleri, çalışma prensibi, izlenen parametreler ve yürütülen deneyler ve deneysel çalışmalar açıklanmıştır. Altıncı bölümde, deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar verilerek tablo ve grafiklerle değerlendirilmiştir. Yedinci bölümde sonuçlar ve öneriler verilmiştir
Environmental problems and pollution have increased due to the technological development and urbanization. Human have been searching alternative solutions to prevent pollution and to reduce natural sources. Thus, controlling at source and reuse of industrial effluents have recently gained significance. Discharging of industrial wastewater to receving waters causes unacceptable environmental conditions even if conventional waste treatment technologies are applied. Membrane technology have also been considered as a promising treatment method for the problematic industries. Colour is a very important pollutant in industrial wastewater. It causes severe environmental conditions. Membrane processes have been used for removing colour from the high coloured wastewater. In this study, the theory of membrane processes and its application has been investigated and practical application were presented. Treatability studies of colour from three different wastewater have been performed using ultrafiltration and reverse osmosis processes. Two membrane pilot systems were used in the experimental studies. The pilot reactor was operated at a totally closed mode both for ultrafiltration and reverse osmosis experiments; the brine and permeate flows were recycled back to the feeding tank. In the first phase, pulp and paper mill industry effluents, in the second phase, leachate effluents and in the third phase, fermentation industry effluents were used to conduct treatability of colour. The result of these experiments, shows high removals of colour, COD, conductivity and ammonium ions following the UF and RO treatment. The result of these experiments were given below: 1) First Phase Experiments: Pulp and paper mill industry effluents pretreated anaerobically and aerobically were used in the first phase experiment. Effluent is effectively treated by two stage membrane treatment ( ultrafiltration ( UF ) and reverse osmosis ( RO ) ( brackish water ( BW ) and seawater ( S W ) ) membranes). The applied pressure were 4 bar
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Endüstriyel atık su, Membranlar, Renk giderme, Industrial waste water, Membrans, Colorazition
Alıntı