Enerji Firmasında Risk Yönetimi Tekniklerinin Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-12-15
Yazarlar
Sarı, Hülya Keskintaş
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada piyasa risk yönetimi tekniklerinin enerji firmasında uygulanmasının firmaya katkıları araştırılmıştır. Enerji firması sahip olduğu stoklar ve ürün fiyatlarındaki dalgalanmalar yüzünden fiyat riskine maruz kalmaktadır. Fiyat riski ile mücadelede, fiyat riskinin ölçülebilmesi, hedge enstrümanının seçimi ve hedge seviyesinin belirlenmesinde etkili olan hedge yöntemi karar vermede en etkili konulardır. Portföy fiziksel stoklardan ve hedge enstrümanlarından oluşmaktadır. Fiziksel ürün portföyünde motorin, benzin, fuel oil, jet ve ham petrol, hedge portföyünde ise ham petrol ve motorin futures kontratları bulunmaktadır. Çalışmada portföyün riskliği Riske Maruz Değer yaklaşımlarıyla ölçülmüş ve portföyün minumum RMD değerine ulaştığı nokta optimum hedge oranı olarak belirlenmiştir. Tarihsel simulasyon, parametrik metot ve monte carlo olmak üzere üç yöntemle yürütülen RMD analizleri 30 farklı gün için %95 ve %99 güven aralıkları için yapılmıştır. Parametrik yöntemle yapılan RM analizinde, portföyün varyans hesaplaması varyans kovaryans matriksini de gerektirmektedir. Genelleştirilmiş otoregresif koşullu değişen varyans (GARCH) modeliyle yöntemi kullanılarak modellenecek olan varyans-kovaryans matriksinin eleman sayısı azaltmak amacıyla Ana bileşenler analizi (PCA) kullanılmıştır. Üç yöntemin hedge verimlilikleri birbirleriyle kıyaslanmış ve en uygun model kullanılarak yapılan hedge sonrası rakamları hedge yapılmayan portföyün K/Z analiz ile kıyaslanmıştır. Üç modelinde gerek hedge verimliliği gerekse minumum hedge oranı konusunda birbirine yakın sonuçlar vermiş olması, seçilen hedge enstrümanlarının ve yöntemin uygunluğu ve risk yönetiminin enerji piyasasında gerekliğini kuvvetlendirir niteliktedir.
This study investigates the contribution of market risk management process into an energy company. The energy firms are exposed to price risk due to having commodity stocks and volatile oil prices. To be able to mitigate price risk, the quantification of price risk, choosing of hedging instruments and the hedging methodology determining the hedge level are crucial issues in decision making. The performance of Value at Risk models at measuring risk for the portfolio consisting of physical stocks; gasoil, gasoline, fuel oil, jet, crude oil and hedging instruments gasoil and crude oil futures contracts were assessed regarding minimum VaR hedge ratio of the portfolio called as optimal hedge ratio of the portfolio. All VaR analysis in three approach, historical simulation, parametric (variance-covariance) method and monte carlo has been executed at two quantiles for 30 different days: 0.95 and 0.99. In parametric VaR analysis, the volatility of portfolio calculation requires the variance covariance matrix of portfolio. Principal component analysis (PCA) has been used to decrease the number of elements modeled by multivariate generalized autoregressive conditional heteroskedasticity (GARCH) analysis in var-cov matrix. The hedge efficiencies of three approach have been compared with each other and the best fitting model result will be challenged with non-hedged portfolio P/L. Close results of three different methodology regarding hedge efficiencies and hedge ratio strengthens the necessity of risk management for energy company.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011
Anahtar kelimeler
Risk yönetimi, RMD, Ana bileşenler analizi (PCA), optimum hedge oranı., Risk management, VaR, Principal component analysis (PCA), optimum hedge ratio.
Alıntı