Ksenoöstrojenlerin Hücre İskelet Proteinleri Üzerindeki Toksik Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kılıç, Eyser
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ksenoöstrojenler endojen hormonları taklit edebilir ya da endokrin prosesleri etkileyebilirler, bu nedenle endokrin bozucu olarak adlandırılırlar. Bu çalışmanın konusu olan Bisphenol A (BPA) bir endokrin bozucudur. BPA polikarbonat, epoksi ve diğer rezinlerin monomeridir. BPA bu kaynaklardan açığa çıkarak insanlar ve doğal hayatın maruz kaldığı çevresel bir toksik ajan oluşturur. BPA reprodüktif sistem anomalilerine neden olmaktadır ve çeşitli sistemler üzerinde de birçok yan etkisi bulunmaktadır. BPA’nın hücrede iğ mikrotubulleri, mikrotubul-ilişkili proteinleri, kinetokorları, sentromer, sentrozom ve sentriolleri ve DNA’yı hedef aldığı önerilmektedir. Mikrotubul polimerizasyon ve depolymerizasyon dinamikleri gerek bölünen gerekse bölünmeyen hücrelerde normal hücresel fonksiyonun ve morfolojilerin sağlanmasında çok önemli rol oynarlar. Bu çalışmada BPA’nın mikrotubuller üzerindeki etkileri araştırıldı. Mikrotubul proteinleri taze dana beyninden elde edildi. BPA’nın mikrotubul polimerizasyon ve depolimerizasyon özellikleri üzerindeki etkilerini incelemek amacıyla sedimentasyon deneyleri, floresans spektroskopi ve elektron mikroskopi teknikleri kullanıldı.
Xenoestrogens can mimic endogenous hormones or interfere with endocrine processes hence they are called “endocrine disrupters”. Bisphenol A (BPA) which is the subject of this study is an endocrine disrupter. BPA is monomers of polycarbonate, epoxy and other resins. BPA is an environmental toxicant since it can be released from these sources, resulting in human and wildlife exposure. BPA causes reproductive system abnormalities and it has also several adverse effects on various systems. BPA is proposed to target spindle microtubules, microtubule-associated proteins, kinetochores and centromeres, centrioles and centrosomes, as well as DNA in the cell. Microtubule assembly and disassembly dynamics are crucial for both dividing and non-dividing cells in maintaining normal cellular function and morphologies. In this study, the effects of BPA on microtubules were investigated. Microtubule proteins were obtained from fresh bovine brain. To analyze the effects of BPA on microtubule assembly and disassembly properties, sedimentation assays, fluorescence spectroscopy and electron microscopy techniques were used.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
Bisphenol A, Mikrotubuller, Mikrotubul-ilişkili proteinler, Bisphenol A, Microtubules, Microtubule-associated proteins
Alıntı