Davranışsal Çaresizliğin Yapay Sinir Ağları İle Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Zöngör, Aynur
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Davranışsal çaresizlik testi, bilinen adıyla Porsolt testi, psikoloji alanında ve ilaç sanayinde yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Yapay sinir ağları ise günümüzde çeşitli disiplinlerde değişik problemleri çözmek için kullanılan gözde ve güçlü bir yaklaşım. Bu tez çalışmasında yapay sinir ağları kullanılırak davranışsal çaresizlikle ilgili toplam dört farklı modelleme çalışması gerçekleştirildi. İlk modelleme çalışmasında, 17 sıçanın hareketsizlik ve kafa sallama davranışları göz önüne alındı. Bu iki davranış yapay sinir ağlarına uygulanarak öğrenilmiş çaresizliğin önceden öngörüldü. Bu modelleme çalışmasında hareketsizlik ve kafa salla davranışının öğrenilmiş çaresizlik üzerinde etkili olduğu görüldü. İkinci ve üçüncü modelleme çalışmasında ise farklı mevsimler ait 37 sıçanın verisi de kullanıldı. Bu iki modelleme çalışmasında sadece hareketsizlik davranışı gözönüne alındı. Bu iki modellin amacı değişik dakikalardaki hareketsizlik sürelerinin ve mevsimsel faktörlerin davranışsal çaresizlik davranışına etkisini belirlemekti. Her iki çalışmada çeşitli mevsim grupları arasında gözle görülür bir farklılık görülemedi. Porsolt testi arka arkaya iki günde gerçekleşen bir test çalışmasıdır. Son modelleme çalışmasında, birinci günün hareketsizlik sürelerinden yola çıkılarak, hayvanın ikinci günkü hareketsizlik süresi tahmin edilmeye çalışıldı.
Behavioral despair test, which is often known as Porsolt test, is used many areas of psychology and medicine sector. Neural Network is also a popular and powerful approach/tool, which is used to solve various problems in different disciplines. In this thesis study, we totally achieved four different behavioral despair modeling studies with artificial neural networks. In first modeling study, duration of immobility and wet-dog-shake behaviors of 17 rats are considered. Prediction of behavioral despair is tried to make real using these two behaviors. In second and third modeling study, 37 rats that belonged to different seasons were used. For two models, only immobility behavior was considered. Main aim of these two models was searching seasonal effects and impact of immobility in different minutes on behavioral despair. There wasn’t seen any meaningful differences among seasonal groups. Porsolt test has been done in two consecutive days. At the last modeling study, it was tried to predict immobility at second day by considering the data of immobility in first day.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
davranışsal çaresizlik, yapay sinir ağları, Porsolt test, Behavioral despair, neural network, Porsolt test
Alıntı