Kentsel Katı Atıklardan Enerj Üretim

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akpınar, Nergiz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Günümüzde kentlerin en büyük sorunlarından biri hızla artmakta olan katı atıklardır. Bu çalışmada kentsel katı atıklardan enerji üretim teknolojileri değerlendirilmiştir. Atıkları enerjiye dönüştürmek için çeşitli teknolojiler mevcuttur. Temel olarak bu teknolojiler düzenli depolama, yakma, gazlaştırma ve anaerobik çürütme olarak sıralanabilir. Düzenli depolama atıkların mühendislik esaslarına göre depolanmasıdır. Depo gazı enerji üretiminde kullanılabilir. Yakma teknolojisinde atıklar kontrollü olarak ısı geri kazanımı sağlanarak yakılırlar ve buhar türbinleri kullanılarak elektrik üretimi gerçekleştirilir. Gazlaştırma teknolojisi ilk aşamada piroliz içerir daha sonra bunu yüksek sıcaklıklı reaksiyonlar takip eder ve düşük molekül ağırlıklı gazlar üretilir. Üretilen gazlar içten yanmalı motorlar veya boylerler kullanılarak enerji üretimi için değerlendirilir. Anaerobik çürütme prosesinde atıkların organik kısmı oksijensiz ortamda özel tasarlanmış reaktörlerde çürütülür. Elde edilen biyogaz enerji üretiminde kullanılabilir. Tüm teknolojilerin avantaj ve dezavantajları vardır. Teknoloji seçimi atığın bileşimine, miktarına ve lokal şartlara bağlıdır. Ayrıca bu çalışmada Trabzon- Rize bölgesi için katı atıklardan enerji üretimi üzerine bir örnek çalışma yer almaktadır. Anahtar Kelimeler: Kentsel katı atıklar, Düzenli depolama, Yakma, Gazlaştırma, Anaerobik çürütme
One of the biggest problems of the cities in nowadays is the increasing amounts of solid wastes. In this study energy production technologies from municipal solid wastes have been evaluated. There are various options available to convert solid waste to energy. Mainly, the following types of technologies are available: sanitary landfilling, incineration, gasification and anaerobic digeston. Sanitary landfilling is the scientific dumping of municipal solid waste . The landfill gas could be used for generating power. Incineration technology is the controlled combustion of waste with the recovery of heat, to produce steam that in turn produces power through steam turbines. A gasification technology involves pyrolysis in the first stage, followed by higher temperature reactions of the pyrolysis products to generate low molecular weight gases. These gases could be used in internal combustion engines or in boilers to produce power.. In anaerobic digestion, the organic fraction of the municipal solid waste is digested in absence of air, in specially designed digesters. Biogas could be used to produce power. All these technologies have merits and dimerits. The choice of technology has to be made based on the waste quality, quantity and local conditions. There is a case study for Trabzon-Rize region about waste to energy technologies in this study. Keywords: Municipal solid wastes, Sanitary landfilling, Incineration, Gasification, Anaerobic digestion
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2006
Anahtar kelimeler
Enerji, Çevre Mühendisliği, Energy, Environmental Engineering
Alıntı