Kömürdeki Nemin Yanmaya Etkisinin Teorik İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akbaba, Neslihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kömürdeki nemin ve diğer parametrelerin yanmaya etkisi yapılan sayısal çözümle teorik olarak incelenmiştir. Bunun için kömürün yanma öncesi evresinde, içindeki sıcaklık ve basınç dağılımlarına etki eden parametreler için yazılan bilgisayar programı yardımı ile parametrik çalışma yapılmıştır. Ortamın ısı taşınım katsayısı ve kömürdeki nem oranı kömürün içindeki sıcaklık dağılımlarına etki ederken, ortamın ısı taşınım katsayısı, kömürün nem oranı ve geçirgenlik değerleri basınç dağılımları üzerinde etkili olmaktadır. Elde edilen sayısal çözüm sonuçları, daha önce aynı konuda yapılan deneysel sonuçlarla karşılaştırıldığında kömürün parçalanmasına yol açarak daha iyi yanmayı sağlayan kritik bir nem değerine saptanmamış, kömürün geçirgenliğinin ve ortamın ısı taşınım katsayısının olay üzerinde kömürdeki nem oranından daha etkili olduğu bulunmuştur.
In this study, the effect of coal moisture in the combustion process is examined theoretically. Parametric studies are carried out by computer software for the parameters that affect the temperature and the pressure distributions inside the coal for the pre-combustion stages. The convective heat transfer coefficient and the moisture content of the coal effect the temperature distribution inside the coal; whereas the heat transfer coefficient, the moisture content and the permeability of the coal affect the pressure gradients. When the obtained numerical results in this study are compared with the results from the previous experimental studies on this subject; a critical moisture content that provides a better combustion by causing the coal to break up, does not come into existence and it is found that the permeability of the coal and the convective heat transfer coefficient are more effective on the pressure distributions than the moisture content of the coal.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Kömür, Basınç Dağılımı, Yanma Öncesi, Sayısal, Coal, Pressure Distributions, Pre-Combustion, Numerical
Alıntı